Európai látnok által követvén

Az Én gyermekeim, különösképpen követőim olyan gyöngédséget éreznek egymás iránt, melyet nem tudnak megmagyarázni.

Ők, lehetnek idegenek, akik a világ ellentétes oldalán élnek, de a szeretet, amit éreznek, az Én Szeretetem.

Ők úgy szeretik egymást, mint ahogyan az, minden szerető családban a testvérek között természetes.

Én vagyok a világosság, aki létrehozza ezt a spontán szeretetet, mely összeköti a lelkeket.

Az Én Szentlelkem az, Aki Isten minden gyermekét egy családként egyesíti.

Gyermekeim, ti vagytok az Én családom.

A Szentháromság a vezetője ennek a családnak, és amikor a szeretetetek tiszta és alázatos, akkor ti automatikusan részei vagytok ennek a szent családnak.

Az Atya szeretete Általam árad ki.

Amikor Engem szerettek, akkor Én Atyám karjaiba helyezlek benneteket, Aki a védelem pecsétjével vesz majd körül benneteket és családjaitokat.

(lásd a Keresztes Imahadjárat 33. imáját: A Védelem Pecsétje)

 

Mennyei atya kéri, hogy mindannyian fogadjátok el ezt a Pecsétet; mint egy védelmet mindegyikőnk és családunk számára arra a nehéz időre, melyben élnünk kell.

 

Istenem, szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom Védelmed Isteni Pecsétjét.

 

Istenséged körülveszi testemet és lelkemet az örökkévalóságig.

 

Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, szeretett Atyám, mélységes szeretetemet és hűségemet.

 

Könyörögve kérlek, hogy ezzel a különleges Pecséttel védj meg engem és szeretteimet, és én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem, mindörökkön-örökké.

 

Szeretlek Drága Atyám.

 

Vigasztallak Téged ezekben az időkben, Drága Atyám.

 

Felajánlom Neked, szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és minden gyermeked üdvösségéért.

 

Ámen

A Szívem gyöngéd, és örömmel vagyok annak a szeretetnek tanúja, amelyet egymás iránt éreztek.

Annyi vigaszt hoztok Nekem gyötrelmemre, amelyet el kell viselnem, mivel a háború sújtotta országokban üldözik szegény gyermekeimet.

Most egyesüljetek Velem, ahogyan családom hűséges követői egyként egyesülnek majd – függetlenül attól, hogy milyen hátterük van, vagy, hogy melyik országból származnak-, a gyűlölet legyőzése érdekében, a világban.

A szeretet sokkal erősebb, mint a gyűlölet. Íme, egy különleges ima, a Keresztes Imahadjárat imája, Isten gyermekeinek egyesítéséért.

Ez az ima szétárasztja majd a szeretetet a Föld minden sarkában, és eloszlatja a gyűlöletet, amely minden nap egyre csak növekszik.

Ezt a gyűlöletet, – amelyet a sátán okozott az emberiség gyengeségén keresztül, és ami olyan szörnyűséget idéz elő, mint a kínzás, gyilkosság, abortusz és az öngyilkosság, – ezzel az imával lehet elhárítani:

Az Keresztes Imahadjárat 37. imája Isten gyermekeinek egyesítéséért

Ó, drága Jézus,
Egyesítsd a szeretetben minden szeretett követődet,
Hogy Ígéreted igazságait az örök üdvösségről terjeszteni tudjuk az egész világon.

Azért imádkozunk, hogy ezek a langyos lelkek,
Akik visszariadnak attól, hogy felajánlják önmagukat Neked: értelmüket, testüket és lelküket,
Tegyék le büszkeségük fegyverét, és nyissák meg szívüket a Te szeretetedre, hogy Szent családodnak részévé váljanak, a Földön.

Öleld át mindezeket az elveszett lelkeket, drága Jézus, és engedd, hogy testvéri szeretetünk felemelje őket a vadonból és magunkkal vigyük őket a Szentháromság keblére, szeretetébe és világosságába.

Minden reményünket, bizalmunkat és szeretetünket a Te szent kezeidbe helyezzük.
Kérünk Téged, hogy növeld hűségünket, hogy még több lélek megmentésében segíthessünk. Ámen.

Ez a gonosz gesztus a Nagyhét folyamán azok számára lesz látható, akik nyitva tartják a szemüket. Egy különleges sértésre kerül majd sor, melyet a Nevemen fognak ejteni arra törekedvén, hogy a Nagyhét alatt meggyalázzanak Engem. Ez a gonosz gesztus a Nagyhét folyamán azok számára lesz látható, akik nyitva tartják a szemüket, és ez lesz azon jelek egyike, amelyből tudni fogjátok, hogy a csaló, aki földi Egyházam trónján ül, nem Tőlem jön.

Követőim, nektek tudnotok kell, hogy a világnak adott próféciák – a figyelmeztetés arra az időre, amikor Egyházamon belül megragadják a hatalmat azok, akik a fenevadhoz hűségesek – most teljesednek be. Ennek most van itt az ideje.

Ne feledjétek, hogy akik büszkén mutogatják az alázat jelvényét, azok a kevélység bűnével vétkeznek. A kevélység (gőg) bűn.

Azoknak, akik azt mondják, hogy Egyházam arculatát meg kell újítani, tanait fel kell frissíteni, és akik azt mondják, hogy korszerűsítvén Egyházamat, több ember fogja azt majd elfogadni, tudniuk kell a következőket:

Ti, akik azt mondjátok, hogy követitek Tanításaimat, de a törvényeket meg akarjátok változtatni úgy, hogy elnézzétek azokat a cselekedeteket, amelyek pedig bűnösek a Szememben, most takarodjatok Egyházamból! Ti nem vagytok az Enyéim! Ti hátat fordítottatok Nekem, és nem vagytok méltók arra, hogy belépjetek Házamba. Mégis ez fog megtörténni. Ti és mindazok, akik követelitek a változtatásokat, amelyeket a szekuláris világ tárt karokkal üdvözöl, elégedettek lesztek, mert a hamis próféta az ő kegyeibe csábít benneteket, és ti rövid uralkodásának minden pillanatát meg fogjátok tapsolni. De nem Én, Jézus Krisztus, leszek az, akit ti követni fogtok. Ti a hamis tanokat fogjátok követni, nem az Isten tanait.

2020.03.14. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

A szeretet erősebb, mint a gyűlőlet

2012. március 14. szerda, 15.30

Drága, szeretett leányom, szorosan Keblemre ölellek téged, mert elszenveded ezt a fájdalmat Velem egyesülve.

Gyermekeim, és különösen Követőim, olyan gyengédséget éreznek egymás iránt, amit nem tudnak megmagyarázni.

Lehetnek idegenek, akik a világ ellenkező felén laknak, mégis az általuk érzett szeretet, az Én szeretetem.

Úgy szeretik egymást, mint bármely szerető családban a testvérek.

Én vagyok a fény, amely létrehozza ezt a természetes szeretetet, amely összekovácsolja a lelkeket.

Ez az Én Szentlelkem, amely Isten valamennyi gyermekét egy családdá egyesíti.

Gyermekeim, ti vagytok az Én családom.

A Szentháromság vezeti a családot, és amikor szeretetetek tiszta és alázatos, akkor automatikusan tagjai vagytok ennek a szent családnak.

Az Atya Szeretetét Én közvetítem.

Ha szeretettek Engem, elviszlek majd benneteket Atyám karjaiba, aki körétek és családotok köré helyezi majd a védelem pecsétjét.

* (Lásd: Imahadjárat (33) A Védelem Pecsétje)

Szívem ellágyul, amikor örömmel látom az egymás iránti szereteteteket.

Vigaszt nyújtotok Nekem a gyötrelemben, amelyet el kell szenvednem, amikor szegény Gyermekeimet üldözik a háború sújtotta országokban.

Egyesüljetek Velem most, hogy odaadó követőimből álló Családom majd egyesüljön – mindegy milyen hátérrel rendelkeznek, vagy milyen országból származnak – annak érdekében, hogy legyőzzék a gyűlöletet a világban.

A szeretet erősebb, mint a gyűlölet.

A gyűlölet gyengül, ha szeretettel válaszolnak rá.

Ha valaki igazságtalanul bánik veletek, nektek szeretettel kell viszonoznotok ezt, és a sátán gyáván meglapul majd kínjában.

Ha kísértést éreztek arra, hogy bosszút álljatok azokon, akik megbántottak benneteket, akkor imádkozzatok értük, bocsássatok meg nekik, és inkább mutassatok szeretetet irántuk.

A szeretet, amely átjárja a Családomat a földön, egy nagyon hatalmas erő.

Sosem szabad elhinnetek, még egy pillanatra sem, hogy a gyűlölet képes legyőzni a szeretetet.

A gyűlölet vezérelt hatalom– bár undorító és fájdalmas látni – legyőzhető a szeretet erejével.

Hogyan tudja a szeretet enyhíteni a gyűlöletet a világban ma? Az ima a válasz.

Szeressetek Engem.

Figyeljetek Rám.

Válaszoljatok szeretett Édesanyám, és az Én, azaz az ő Fiának kéréseire, a különböző imák révén, melyeket kaptatok.

Íme egy különleges ima – az Imahadjárat részeként – Isten gyermekeinek egyesítésére.

Ez terjeszteni fogja a szeretetet a föld minden szegletében, és elűzi a napról napra egyre növekvő gyűlöletet.

Ezt a gyűlöletet – melyet a sátán okoz az emberiség gyengeségén keresztül, és amely olyan kegyetlenségeket idéz elő, mint a kínzás, a gyilkosság, az abortusz és az öngyilkosság – el lehet hárítani ezen,

az Imahadjárat (37) számú imája által, Isten valamennyi gyermekének egyesítéséért

Ó, drága Jézusom

Egyesítsd szeretetben valamennyi szeretett követődet, hogy az egész világon terjeszthessük az örök üdvösségre tett Ígéreted igazságát

Kérünk, hogy azok a langyos lelkűek, akik félnek felajánlani magukat Neked elméjükben, testükben és lelkükben

Vessék majd le gőgjük páncélját, nyissák meg szíveiket a Te szeretetedre, és a Te szent családod tagjai legyenek a földön

Drága Jézus, öleld át mindezeket az elveszett lelkeket, és engedd, hogy testvéri szeretetünk felemelje őket a vadonból, és engedd, hogy magunkkal vigyük őket a Szentháromság keblére, szeretetébe és fényébe

A Te szent kezedbe helyezzük minden reményünket, bizodalmunkat és szeretetünket

Könyörögve kérünk, növeld odaadásunkat, hogy segíthessünk még több lelket megmenteni

Ámen.”

Szeretlek benneteket, gyermekek.

Sosem szabad elcsüggednetek, amikor gonoszságot láttok magatok körül.

Imáitok enyhíteni tudják ezt a gonoszságot.

Szeretetek le fogja győzni ezt.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

Ez a gonosz megnyilvánulás a Nagyhét alatt látható lesz azok számára, akik nyitva tartják a szemüket

2013. március 14. csütörtök, 18.00
Szeretett leányom, micsoda szenvedést élnek át most a Szívemhez közelálló, szeretett felszentelt Szolgáim, akik tudják az Igazságot, és tanúi kell, hogy legyenek a földi Egyházamban lévő utálatosságnak.
Egy bizonyos sértést fognak majd elkövetni Szent Nevem ellen, igyekezvén meggyalázni Engem a Nagyhét alatt. Ez a gonosz megnyilvánulás a Nagyhét alatt látható lesz azok számára, akik nyitva tartják a szemüket, és ez lesz az egyik jele annak, amely alapján tudni fogjátok, hogy a csaló szélhámos, aki földi Egyházam trónján ül, nem Tőlem való.
Követőim, tudnotok kell, hogy már a küszöbön vannak azok a próféciák, melyek a világnak adattak, figyelmeztetésül arra az időszakra, amikor majd a fenevadhoz hűségesek magukhoz ragadják a hatalmat Egyházamban. Most van itt az ideje.
Ne feledjétek, hogy azok, akik büszkén mutogatják az alázatosság jelvényét, vétkesek a gőgösségben. A gőgösség bűn.
Azoknak, akik azt mondják, hogy Egyházamnak meg kell újítania arculatát, korszerűvé kell tennie Egyházam tanait, vagy akik azt állítják, hogy annak modernizálásával, az majd így több ember által lesz elfogadott, nos, tudniuk kell a következőt.
Ti, akik azt állítjátok, hogy Tanításaimat követitek, de a törvények olyaténképpeni változtatását akarjátok, hogy jóváhagyják azokat a cselekedeteket, melyek bűnösek az Én Szememben, távozzatok Egyházamból, most! Nem Enyéim közül valók vagytok. Hátat fordítottatok Nekem, és nem vagytok méltóak belépni Házamba. Ennek ellenére a következő fog történni. Ti és mindazok közületek, akik a szekuláris világ által üdvözölt változtatásokat követelitek, elégedettek lesztek, mert a hamis próféta a saját táborához fog csalogatni benneteket, és éljenezni fogjátok rövid életű kormányzásának minden egyes pillanatát. De, nem Én, Jézus Krisztus leszek az, Akit ti követni fogtok. Ti egy hamis tant fogtok követni, és nem Istenét.
Oly sokan fogják üdvözölni a hamis próféta kormányzását, és Engem – örömmel szívükben – félretaszítanak. Majd amikor hibái nyilvánvalóvá válnak, szegény felszentelt Szolgáimnak nem lesz hová fordulniuk. Bánatuk félelembe fordul majd át, és félelmük kétségbeeséssé alakul. Nem fogják tudni, kiben bízzanak, de meg kell érteniük a következőt. Testemet, azaz Egyházamat, sanyargathatják és meggyalázhatják, de Lelkemhez soha nem férhetnek hozzá, mert Az halhatatlan.
Megáldalak titeket, akik elutasítjátok most Szavamat (Üzenetemet) és az Igazságot, mely mint különleges Mennyei Ajándék adatik most nektek. Folyamatosan Árasztom rátok Kegyelmeimet, míg vissza nem jöttök Hozzám. Soha nem fogom feladni, míg meg nem sikerül menteni szomorú lelketeket.
Egyházam – ahol Tanításaim és Szentségeim csorbítatlanok maradnak – élni fog, mert az halhatatlan. Téglákra és habarcsra van szükség ahhoz, hogy fennmaradjon, mert Én, Jézus Krisztus vagyok az, Akinek Teste maga az Egyház. Hűséges szeretett Papjaim, felszentelt Szolgáim, és Követőim, ti az Én részem vagytok. Ti egyek vagytok Testemmel, földi Egyházamat alkotván. Ezért meg kell tanulnotok erősnek, bátornak és Szent Szavamhoz hűségesnek lennetek, nem számít, milyen érveket vonultatnak fel nektek, az ellenkezője mellett.
Az egyházszakadás feltárulásának ideje közel van, és már most szörnyű nyugtalanság érezhető Rómában. Amikor a Szentlélek összecsap a gonosz lélekkel, egy választóvonal húzódik középen, így két tábor alakul ki. A nagy szakadás gyorsan leereszkedik. Aztán közületek sokan, akik meg lettetek tévesztve a hazugság által, vissza fogtok futni Szent Karjaimba, védelemért.
Én vezetlek benneteket ezen szomorú időkben, és azt kérem, hogy ti, valamennyien, adjátok át Nekem könnyeiteket, és Én lélekben megvigasztallak majd benneteket.
Megáldalak titeket. Szívbéli békét adok nektek. Megoltalmazlak benneteket.
Szeretett Jézusotok

2020.03.14. Szerző: | Üzenet | , | Még nincs hozzászólás