Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Új Csodáim bemutatásra kerülnek majd a világ számára


2012. március 31. vasárnap, 11.00
Legdrágább, szeretett leányom, bátornak kell maradnod szenvedésed során, és ne engedd, hogy félelem költözzön szívedbe.
A Velem való igazi egyesülésben, szenvedésed egybeesik Kereszthalálom megemlékezésének hetével.
Ez nem véletlen. Mert a szenvedés, amit te és más választott lélek elszenved ezen a héten, lelkek millióit fogja megmenteni a pokol tűzétől.
Éppúgy, ahogy Én elszenvedtem a fájdalmat, a kínt és a halált, hogy megmentsem az emberiséget az örök kárhozattól, ugyanúgy szenvednek az áldozatos lelkek a többi lélek megmentése érdekében, hogy ők megkaphassák az örök élet ajándékát.
Függetlenül attól, hogy milyen nehéz és ijesztő ez a szenvedés, gondolj mindig az emberiségnek szánt ajándékra, amelyet ez képvisel.
Gyermekek, mivel a Nagyhét kezdődik, kérlek, elmélkedjetek Kereszthalálomon.
Ne csak a szenvedésen, de a szabadság ajándékán is, amelyet Kereszthalálom nyújt az egész emberiségnek.
Egyetlen egy lélek – beleértve a sátán befolyása alatt álló kegyetlen és megátalkodott bűnösöket is – sem lesz kizárva Irgalmasságomból.
Az irgalom, mely szeretett Atyám ajándéka révén vált lehetségessé, melyet a világnak adományozott.
Amikor Ő elküldött Engem, az Ő egyetlen Fiát, Ő a legnagyobb áldozatot hozta.
Ez az áldozat – amely bizonyítja az Ő szenvedélyes szeretetét valamennyi Gyermeke iránt – azt jelentette, hogy elpusztítható a sátán egyszer és mindenkorra.
Atyám által, az emberiségnek adott szabad akarat miatt, minden ember választás elé lesz állítva.
Vagy Atyámmal lesztek, vagy Ellene.
Vagy az Örök Élet Paradicsomát választjátok majd, vagy a Pokol borzalmait.
A sátán, ahogy napjai csaknem végetérnek, nem ül ölbe tett kézzel, miközben Új Csodáim bemutatásra kerülnek világ számára ebben az időben.
Nemcsak a sötét lelkeket fogja megtámadni, azért, hogy további sötétségbe és az ő csatlósaihoz közelebb csábítsa őket, hanem a hithű keresztényeket is célba veszi.
A csodák, melyekről beszélek, először is a rajtad – az Én leányomon – keresztüli Kommunikációm. Hangom meghallgatásra kerül, és a megtérések megsokszorozódnak.
Lelkek millióira tarthatok már igényt, ezen üzenetek által.
A többi csodát, köztük Irgalmasságom nagy ajándékát, bemutatom a világnak hamarosan, mikor a Nagyfigyelmeztetés megtörténik.
Minden egyes férfi, nő és gyermek első alkalommal nyer bizonyítékot nemcsak arra vonatkozólag, hogy Isten, az Atya létezik, hanem arra is, hogy Én, Jézus Krisztus, az Ő egyetlen Fia, szintén létezem.
Ez azt jelenti, hogy minden vallás – köztük a Zsidó nép is, az Én választott népem, akiktől Én származom – rá fog ébredni az igazságra.
A globális megtérés csodája felbőszíti majd a sátánt, aki nem fogja feladni, még ezen a ponton sem. Azoknak a szegény lelkeknek, akik már szörnyű bűnben élnek, nekik nagyon nehéz lesz eltávolodni a sátántól.
A további csodák között olyan globális események lesznek majd, mint az ökológiai csodák, amelyeket Atyám, az Ő két tanúja iránti – a keresztények és a zsidók iránti – szeretetéből ad majd.
Ez a két vallás erőt fog kapni majd az üldöztetése során.
Az ellenségeik szenvedni fognak majd, amikor szörnyű büntetést okoznak nekik.
És akkor jön el Második Eljövetelem, a legnagyobb csoda Feltámadásom óta.
Ez lesz az a nap, amikor Én eljövök ítélni élőket és holtakat.
Ez az a nap, amikor Én eljövök, hogy összegyűjtsem Családomat, hogy egy családdá váljunk.
Ez lesz az Én uralkodásomnak a kezdete, amikor a Föld és az Ég eggyé olvad ezer esztendőre.
Ekkor mindenki, az Én Atyám Isteni Akarata szerint fog élni.

Szeretett Jézusotok

 

Ma nagy Kegyelmeket árasztok ki a világra

 


2013. március 31. vasárnap 18:40

 

Drága szeretett leányom, ma nagy Kegyelmeket árasztok ki a világra, közben annak örvendek, hogy a hit létezik a megpróbáltatások és a nehézségek ellenére is, melyeket Isten gyermekeinek el kell viselniük világban, ebben az időben.

 

Én ma megújítom a föld színét és eltöltöm Szentlelkemmel azok lelkét, akik hisznek Bennem, szeretett Jézus Krisztusukban, az egész emberiség Megváltójában. Örvendjetek, és hagyjátok figyelmen kívül azt a gyötrelmet, amelyet a Sátán idézett elő. Ehelyett legyetek alázatosak Előttem, és helyezzétek minden bizalmatokat Irgalmamba, és Én meg foglak védeni benneteket minden rossztól.

 

Nektek tudnotok kell, hogy minden hatalom az Enyém. A gonosznak és azoknak, akiket ő rabul ejt, nincs hatalmuk Fölöttem. De az ő befolyásuk sokakat el fog pusztítani azok közül, akik szabad utat engednek a fenevad félrevezetésének.

 

Királyságom a maga teljes Dicsőségének Tündöklő Ragyogásában rátok vár, és ez az idő szinte már elérkezett.

 

Szóródjatok szét, Követőim, sokasodjatok csoportokban és hirdessétek Isten Igéjét, az Igazságot, melyet a Szent Biblia tartalmaz. Nektek most vissza kell térnetek az Evangéliumokhoz, és emlékeztetnetek kell azok tartalmára az embereket, mert abban Isten Igéje rejlik.

 

Sok új törvényt fognak bevezetni nemzetetekben, ahol Atyám Könyvéhez lehetetlen lesz majd hozzájutni. Nektek sohasem szabad elfogadnotok ezeket a törvényeket, mert azok megtagadnak Engem. Amikor már nem fértek hozzá Tanításaimhoz, gyermekeitek nem fognak ismerni Engem. Amikor Tanításaimat, Isten Törvényeit betiltják, akkor tudni fogjátok, hogy a Sátán keze az, amely kormányaitokat vezeti.

 

Nem szabad megengednetek, hogy rabszolgaként kezeljenek benneteket. Nem szabad alávetnetek magatokat azoknak az esztelen törvényeknek, melyek megfosztanak benneteket szabad akaratotoktól. Soha ne feledjétek, hogy a szabad akarat ajándékával születtetek – s ez egy Ajándék Istentől.

 

Az az ember, aki elveszi a szabad akaratotokat, bárki is legyen az, ez által Istent tagadja. Minden olyan kormány vagy nemzet, amely megfoszt benneteket azon szabad akaratotoktól, hogy Istenről tanúságot tegyetek, azt a Sátán vezeti. Ti, követőim, azon nemzetek sátáni befolyása által vagytok becsapva, amelyek bankjaitokat, kormányaitokat és az élelemhez való hozzáférhetőséget ellenőrzik.

 

Eljön az idő, amikor ők még több szenvedést fognak okozni nektek, mint jelenleg, de hirtelen és váratlanul egy súlyos büntetés fog bekövetkezni, ami ellehetetleníti majd azokat a kormányokat és hatáskörüket. Isten beavatkozása gyors lesz, és ők – azok a gonosz szekták – a kezükön és a térdükön fognak csúszni, ordítani fognak annak a büntetésnek a rémületétől, mely gonosz tetteik miatt rájuk szakad.

 

Nektek, szeretett Követőim, bíznotok kell bennem, és erősnek kell maradnotok. Ma egy különleges Ajándékkal áldalak meg benneteket – az állhatatosság Ajándékával. Tudni fogjátok, hogy megkaptátok ezt az Ajándékot, mert a türelmetek megingathatatlan lesz. Azon elhatározásotok, hogy Szent Akaratomat tegyétek, még benneteket is meg fog lepni, és amikor elérkezik annak az ideje, hogy Második Eljövetelemről nyíltan tanúságot tegyetek, nem marad félelem bennetek. Ehelyett az Irántam való szeretetetek egy különleges szeretetben fog megnyilvánulni testvéreitek iránt. Úgy fogjátok most látni őket, ahogyan Atyám Szemében megjelennek: mint kis gyermekeket. Szívetekben túlárad majd a szeretet még azon ellenségetek iránt is, akik a fenevad parancsára a nemzetetek fölött uralkodnak.

 

Ez a szeretet lehetővé teszi számotokra, hogy még azok lelkét is megtérítsétek, akiknek gyűlölet van a szívükben. Ezekért a lelkekért mondott imáitok mentesíteni fogja őket attól a büntetéstől, amellyel egyébként szembesülniük kellene a büntetés napján, amikor eljövök ítélni.

 

Az állhatatosság ezen Ajándéka, melyet ma adok nektek, lelkeket fog menteni, mert minden Ajándéknak, melyet hozok, egyetlen célja van, hogy megmentsen minden lelket, és hogy az Új földi Paradicsomban egy Szent Családként egyesülhessünk.

 

Jézusotok

 

Isten, az Atya: Földrengések fogják sújtani városaitokat

2014. március 31. hétfőn, 14:00

Drága leányom, most elérkezett az ideje annak, amikor az ember – miután már oly régóta vétkezik és beszennyezte magát az Én Szememben – most el fog süllyedni a végső romlottság mélyébe, miközben törekedni fog arra, hogy mindent elpusztítson, ami az Enyém és szent.

Minden élet Tőlem származik. A lélek élete az Enyém. A test élete szintén az Enyém. Senki se avatkozzék abba bele – nehogy a saját élete vesszen el Számomra. Efelől biztosak lehettek. Minden életforma, amelyet az Én Kezem alkotott, el lesz pusztítva a gonosz emberek kezei által. El fogják venni azok életét, akik az anyaméhben vannak, és kijelentik, hogy ez az emberi jogok egyik formája. Nektek, gyermekeim, nincs jogotok elpusztítani a többi gyermekem életét – sem a születés előtt, sem pedig utána – és ha ezt mégis megteszitek, akkor rettenetes büntetést fogtok elszenvedni. A Velem való kiengesztelődés és ezen utálatos bűn megbánása hiányában, el foglak pusztítani benneteket, akárcsak azokat az országokat, amelyek erre a gonoszságra ösztönöznek. Amikor tönkreteszitek a saját életeteket, azzal Engem bántotok meg, mert az nem egyedül a tietek; egyedül csak Nekem van jogom, az Én Időmnek megfelelően, életet adni, és azt elvenni. A test életébe való kártékony beavatkozással Istenségembe avatkoztok bele, és Én sohasem fogok meghátrálni és figyelmen kívül hagyni az ilyen sértést Teremtésemmel szemben.

Amikor az ember már nem elégszik meg azzal, hogy elvegye az életet, akkor fondorlatos módon – halált hozván Szent Szavamra – a lelket fogja támadni, amelynek minden részét addig fogja taposni, amíg csak a lába alatt kaviccsá nem válik. Aztán az ember arrogánsan, és saját képességeinek elvetemült nézetével eltelve, megpróbál egy új bolygót keresni, hogy új otthont találjon az emberiség számára, de ez lehetetlen. A jó termőföld Ajándékáról, amelyre az emberiséget helyeztem, azt fogják tartani, hogy nem elégíti ki az ember szükségleteit. És ez a menetelés így folytatódik tovább az önpusztítás felé. Az ember a saját kimúlásának lesz a szerzője. Ő módszeresen el fog mindent pusztítani, ami Számomra szent.

Az élet Ajándékát, amelyet minden teremtményem számára adtam, az ember el fogja lopni Tőlem, anélkül, hogy akár egy szemernyi lelkiismeret furdalása is lenne. Gyilkos szándékainak minden részével szemben elnéző lesz, mígnem az élet elvételét is jó dolognak fogja nyilvánítani. Az abortusz általi halál az összes sértés közül a legnagyobb, éppen ezért figyelmeztetem az emberiséget, hogy az Igazságszolgáltatás az Enyém lesz, mert többé nem fogom megengedni nektek, hogy ilyen módon átkozzatok Engem.

Földrengések fogják sújtani városaitokat, és a következőt mondom azoknak a nemzeteknek, melyek elnézők az élet kioltásával szemben: ti érezni fogjátok, hogy Haragom feltámad, amint lesújtok a ti utálatos és gyűlöletes szívetekre. Azok, akik megbánást keresnek eme rossz cselekedetek miatt, meg lesznek kímélve, de tudnotok kell, hogy közületek egyetlen nemzet sem fog megmenekülni ettől a büntetéstől.

Egyházam halálát nem fogom eltűrni, mivel az ember a hamis vezetőkkel együtt – akiket ő rabszolga módra követni fog – el fogja pusztítani a Szentségeket, és annyira át fogja alakítani, hogy azok el fognak tűnni. Én lerombolom majd templomaitokat, miközben ti továbbra is megszentségtelenítitek Fiam Testét. Ti megostoroztátok, kigúnyoltátok Őt, és követőit üldöztétek, míg végül barbár módra megöltétek Őt, amikor Keresztre feszítettétek. Mégsem tanultatok semmit. Alázatos szolgaságotok hiánya Az iránt, Aki nektek életet adott, Aki nektek Megváltást hozott, és Aki most megpróbál felkészíteni benneteket a Nagy Napra, undorít Engem.

Szomorú Vagyok. Bánatos és Dühös Vagyok, mert végül is sikerrel jártatok minden életforma meggyilkolásában, amelyet nektek adtam. Utalok itt úgy a test, mint a lélek életére. Ti többé már nem elégedtek meg azzal az élettel, amelyet nektek adtam, így tehát az utolsó Napom vissza fogom venni azoktól, akik visszadobták azt Nekem. Miközben az Ellenem, a Világ Teremtője és a mindenek Teremtője elleni háborús cselekedetek folytatódnak, Én a ti megsemmisítő gonosz tetteiteket csak egy rövid ideig fogom megengedni.

Most időt adok nektek, hogy felülvizsgáljátok az emberiség bűneit mindazzal szemben, amit Én szentnek tartok, hogy engesztelhessetek a világ bűneiért. A végső csata elkezdődött, és az ember még sok életet fog elpusztítani – az Általam teremtett élet Ajándékát. És ezért fogom Én megbüntetni a világot.

Atyátok,

A Legmagasságosabb Isten

2020.03.31. - Szerző: | Üzenet | , , | Még nincs hozzászólás

Még nincs hozzászólás

Szólj hozzá!

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.