Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Különleges Kegyelmek ígérete, ha csak egy napra is meghívjuk Jézust

 

2011. április 14. csütörtök, 11:00

Szeretett leányom, köszönöm neked, hogy több időt fordítasz erre a legszentebb munkára. Mindannyiatok számára eljött az idő, hogy megnyissátok szíveteket Felém, csak egy napra, hogy lehetővé tegyétek Számomra azt, hogy különleges kegyelmekkel töltselek el benneteket. Ezeket a kegyelmeket most azok fogják kapni közületek, akik elfelejtették, hogy Létezem, mivel Nagypéntek ideje közeledik.

Ahogy a hathatós Isteni Irgalmasság Kilencedének ideje közeledik, ez az idő arra lesz felhasználva, hogy lelketeket különleges ajándékokkal töltsem el. Most úgy cselekedjetek, amint azt Én mondom nektek, és imádkozzatok saját szavaitokkal Hozzám ma. Azok a kegyelmek, amelyeket adni fogok nektek, nemcsak közelebb fognak hozni benneteket Szent Szívemhez, hanem a Szentlélekkel is el fogtok telni. Imádkozzátok Nagypéntektől az Én kilencedemet, és annyi lelket foglaljatok bele az imába, amennyit csak lehetséges, és Én egyenként mindenkit meg fogok menteni.

Mindazoknak, akik visszaesnek, még a teljes önátadásuk ellenére is, azt mondom, hogy újra és újra fel foglak emelni benneteket. Sohase féljetek visszatérni Hozzám, amikor eltévedtek. Sohasem fogom azokat elhagyni, akik újra és újra visszatérnek Hozzám. Mint bűnösök, erre hajlamosak lesztek. Sohase féljetek, Én közel állok egyenként mindannyiatokhoz, készen arra, hogy minden időben megöleljelek benneteket. A bűnöket meg lehet bocsátani. Soha ne legyen a bűn miatt rossz érzésetek, amikor szükségét érzitek annak, hogy a megbocsátásért visszatérjetek Hozzám. Én mindig itt vagyok.

Gyermekeim, használjátok fel a Nagyhetet arra, hogy azon az áldozaton elmélkedtek, amelyet Én a bűnösökért hoztam. Az Én könyörületességem még mindig erős. Ez a lelkek iránt sohasem csökkent. Még azok iránt sem, akik mélyen megbántanak Engem. Amikor egy lélek a megbocsátást keresi, akkor a bűn száműzve lesz. Isteni Irgalmasságom kilencede által a legnagyobb kegyelmek fognak kiáradni, ha Nagypéntektől, kilenc napon át, egészen az Irgalmasság ünnepéig imádkozzák. Azáltal, hogy ezt a kilencedet imádkozzátok, nemcsak a saját lelketeket mentitek meg, hanem millió más lelket is. Tegyétek ezt meg Értem.

A ti mindig szerető és hűséges Isteni Megváltótok,

Jézus Krisztus

Én Jelen vagyok az Oltáriszentségben, annak ellenére, hogy Ígéretemet félreértelmezik

2011. április 14. csütörtök
Drága, szeretett leányom, ne aggódj, folyamatosan fejlődsz abban, ahogyan időt szakítasz a Hozzám való imádkozásra. Fontos most megértenie az embernek, hogy ha közelebb akar kerülni az Én szívemhez, meg kell értenie, mennyire szükséges a Legszentebb Eucharisztia szentségének magához vétele.
Sokan, köztük más Keresztény csoportok is, tagadják valóságos Jelenlétemet az Oltáriszentségben. Érthetetlen, hogy miért döntöttek úgy, hogy tagadják ígéreteimet, melyeket az utolsó vacsorán tettem arról, hogy testemet és véremet adom eledelül és táplálékul lelkeiteknek. Ami viszont nyilvánvaló, az a világ összes tabernákulumában jelen levő Oltáriszentség csodája, mely azért van ott, hogy szegény éhező és üres lelketeket betöltse az Én jelenlétemmel. Ez a jelenlét olyan módon erősít meg benneteket, hogy ha elmulasztotok magatokhoz venni Engem – miután már hozzászoktatok Jelenlétemhez -, elveszettnek fogjátok magatokat érezni.
Sok Keresztény figyelmen kívül hagyja a legalapvetőbb, Keresztre feszítésem idején tett ígéretemet, hogy jelen leszek a kenyérben és a borban, maradandó jelet hagyva a lelkek táplálásának segítségére. A túl sok emberi érvelés ahhoz vezetett, hogy eredményeként még a jó szándékú Keresztények is elutasítanak. Ugyanezek a Keresztények nem tudják befogadni az Oltáriszentséget annak valóságos formájában. A Legszentebb Oltáriszentség, mint csodálatos ajándék adatott mindannyiatoknak, megváltásotokra és üdvösségetekre. Jelenvalóságom tényének elutasításával, elveszítitek az ígéret részét képező különleges kegyelmeket, melyek még közelebb hoznak Engem a szívetekbe.
Emlékezzetek rá, hogy azért haltam meg értetek, hogy az örök életre és üdvösségre vezesselek benneteket. Vegyetek Engem magatokhoz, mint élő jelenlétet, és lelketek úgy felragyog, amint azt addig lehetetlennek hittétek. Térjetek vissza az Én Testem és Vérem vételéhez. Engedjétek, hogy elvegyem kétségeiteket. Ez az egyik legnagyobb hiba, amit a Keresztények elkövettek, azáltal, hogy megtagadják, hogy lelkükbe ily módon belépjek. Ez nagyon sérti az Én Örök Atyámat, a megmentésetekért hozott áldozat miatt. Engedjétek, hogy világosságot és táplálékot hozzak az életetekbe. Hajlandóbbak lesztek Tanításaim igazságát elfogadni, a Nagyfigyelmeztetés megtörténte után.
Emlékezzetek arra, amit az utolsó vacsorán ígértem, hogy ha eszitek a kenyeret és a bort, az lesz számotokra az Én Testem és Vérem. Minden más értelmezést az emberi logika és érvelés torzított el. Most értsétek meg és fogadjátok el az igazságot.
Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 

Megannyi, a pokol létezését tagadó hazugság lesz a keresztények veszte
2012. április 14. szombat; 15:27
Drága, szeretett leányom, függetlenül attól, mennyire nehéz a fizikai szenvedésed, fel kell ismerned, hogy amint ez egyre intenzívebb lesz, ugyanúgy érzek Én is.
A te szenvedésed csupán töredéke az Én saját szenvedésemnek.
Egyesülve Velem tudni fogod, hogy az általad tapasztalt minden egyes fájdalommal és belső lelki sötétséggel meg fogod ismerni a kínt, melyet Én elszenvedek az emberek bűnei miatt.
Sokan tévesen azt hiszik, hogy az Én szenvedésem a Kereszten kezdődött, és ott is ért véget.
Szenvedésem addig nem fog véget érni, amíg Isten valamennyi gyermeke szeretetben és harmóniában nem egyesül Atyám Új Paradicsomában, ahol nem létezik majd bűn.
Nem számít, hogy mennyi embernek beszéltek Létezésemről, Engem továbbra is gyűlölnek.
A hívők között, habár elfogadnak Engem, Tanításaim csak az ő saját feltételük szerint elfogadottak.
Sokan fognak szeretettel és kedvesen bánni másokkal, de csakis akkor, ha azok, akiknek felajánlják ezt az ajándékot, egyetértenek az ő saját ideológiájukkal.
Például sokan fogják elítélni a bűnösöket, miközben kedvességet kellene mutatniuk feléjük és imádkozniuk kellene értük. Ehelyett példát kell(ene) mutatniuk.
Néhányan megvetést fognak zúdítani másokra, ahelyett, hogy szeretetet mutatnának, amint az elvárható tőlük, mint keresztényektől.
Soha ne ítéljetek el másokat, még akkor sem, ha nem értetek velük egyet, mivel ehhez nincs jogotok. Csak Istennek van joga másokat megítélni, senki másnak nincs.
Miközben sok hívő továbbra is tisztelettel adózik Nekem, ezt mégis saját feltételeik szerint fogják tenni.
Néhányan szükségét fogják érezni annak, hogy testvéreiktől elkülönüljenek, megmutatván ezzel a világnak, mennyire szakavatottak is ők a spirituális dolgokban. Majd saját értelmezésüket fogják alkalmazni arra vonatkozóan, hogy valójában mit is jelent Irgalmasságom.
Hányszor hallottátok már, hogy Isten mindenekfelett irgalmas? Hogy Ő olyannyira irgalmas, hogy mivel Ő mindenkit szeret, ezért sosem ítélné el őket?
Hogy Ő sosem küldene egyetlen lelket sem a pokolba?
Bizony ez hazugság. Megannyi, a pokol létezését tagadó hazugság lesz a keresztények veszte.
Az emberek saját magukat ítélik pokolra. Nem Én helyezem őket oda. Ők választják azt, azzal, hogy nem hajlandók hátat fordítani a halálos bűnnek.
Illetve, hogy nem fognak megbocsátást keresni, vagy bűnbánatot mutatni. Ez veszélyes gondolkodás, és minden kereszténynek kötelessége figyelmeztetni másokat a pokol veszélyeire.
Oly sokan, köztük azok is, akik megtagadják gyermekeiktől a keresztség szentségét, úgy beszélnek, mintha a bűn már nem számítana.
Ők azt hiszik, hogy minden bűn megbocsátást fog nyerni. Ez nem igaz.
Minden bűn megbocsátást nyerhet, függetlenül attól, mennyire fekete az a bűn, de csak abban az esetben, ha a bűnös keresi a megbocsátást.
Én most a Mennyekből szólok hozzátok, hogy felkészítsem Isten valamennyi gyermekét Második Eljövetelemre, és mit találok?
Börtönfalak mögül Beszélek hozzátok, egy cellából, ahová taszítottatok Engem, mert nem vagytok hajlandók hinni abban, hogy Én szólhatok hozzátok ily módon.
Ó, mennyire megbántotok Engem!
Ti, akik életeteket Nekem szentelve töltöttétek, és akik tájékozottak vagytok Szentírásomat illetően, ám akik most mégis elutasítotok Engem, nektek a következőt mondom.
Rám vonatkozó elutasításotok gyötrelmet és nagy szomorúságot fog hagyni bennetek most, mikor majd az igazság feltárul előttetek.
Mert akkor felismeritek majd a lelkeket, akiket eltaszítottatok, mikor szükségem volt segítségetekre, az ő megmentésükhöz.
Milyen csalódott sírásra késztettek Engem vakságotokkal, melyet alázatosságotok hiánya okoz.
Kételkedtek Szent Szavamban (Üzenetemben), mikor be kellene fogadnotok, és meg kellene ragadnotok azt, mert fuldokló lelkek vagytok, szívetekben nagylelkűség híján.
Könyörögve kérlek benneteket, válaszoljatok Hívásomra.
Szeretett Jézusotok
Az Emberiség Megváltója

 

Isten Anyja: Amikor Isten gyermekeit a hazugságokkal félrevezetik, el fognak szakadni Istentől

2013. április 14. vasárnap 14:00

Szeretett gyermekem, engedd meg, hogy vigaszt hozzak neked ebben az időben. Engedd, hogy magamhoz szorítsalak téged, hogy erőt adhassak neked, miközben folytatod Isten Szavának terjesztését ezekben a nehéz időkben.

Amikor megkérdezték azokat, akik üldözték Fiamat, és aztán megölték, hogy – „Miért tettétek ezt?” – Ők azt felelték – „hogy védelmezzük Isten Igéjét.” Amikor azt kérdezték tőlük, hogy eltűrné-e Isten egy másik ember meggyilkolását, azzal érveltek, hogy ez megegyezett az Egyház Tanításával. És így lesz ez az utolsó időkben is. Az emberek elferdítik majd Isten tanítását annak érdekében, hogy megindokolják az Ő Szent Szavának elutasítását.
Fiam azért adja ezeket az Üzeneteket a világnak, hogy megtartsátok Tanításait. Ő azért teszi ezt, hogy senki se utasítsa el tévesen Szent Szavát, amikor földi Szent Egyházának Tanításait meghamisítják és megszentségtelenítik. Isten Szavát sohasem szabad megváltoztatni, de a próféciák pontosan megjövendölték ezeket a napokat, hogy mikor fog ez bekövetkezni, és hogy mikor fogja Péter sziklára épített Egyháza ezt megtenni.
Fiam az Ige. Isten Igéjét Isten minden gyermekének tisztelnie kell. Amikor Isten gyermekeit a hazugságokkal félrevezetik, el fognak szakadni Istentől. Amikor valami mást fogadtok el, mint Isten Igazsága, amikor elfogadjátok a bűnt és részt vesztek benne, akkor éket vertek magatok és Fiam közé.
Ne feledjétek, hogy Én, Istennek Anyja, megvédem mindazokat, akik hívnak Engem. Védelmem minden ember és minden vallás számára van. Ha naponta elmondjátok Szent Rózsafüzéremet, akkor mindenfajta védelemben fogtok részesülni, és képesek lesztek megvédeni az Igazságot, Isten Szent Szavát.
Legyen az bárki Fiam földi Egyházában, aki embereket vezet, de ha a gyülekezete előtt nem tudja elmondani a Szent Rózsafüzért, akkor ő nem Istentől jön.
Édesanyátok,
Isten Anyja,
Az Üdvösség Anyja

2020.04.14. - Szerző: | Üzenet | , , | Még nincs hozzászólás

Még nincs hozzászólás

Szólj hozzá!

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.