Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

A Szentlélek most már az egész világra kiáradt…
 

2011. május 10. kedd, 16.00


Leányom, mondd meg a világnak, hogy jelenleg a Szentlélek, Irgalmasságom által az egész világra kiáradt, ez gyermekeim számára, egyike a legnagyobb ajándékoknak. Ez az ajándék, az emberek megsegítésében nagyon fontos, hogy a Nagyfigyelmeztetésre felkészülhessenek. A Szentlélek ereje, áthatja Isten szolgálóit és követőit, ezáltal az Irántam és az Örök Atya iránti szeretetük megerősödik.
 
Ez az életajándék új impulzust hoz fáradt, langyos lelkeiteknek, amelyek felvilágosodásért kiáltanak. Mindez előre meg volt nektek mondva és mindannyiatoknak, de még a legnagyobb bűnösöknek is, a javára fog válni.
 
 
Amint már azt nektek megmondtam, az Én Irgalmasságomnak nincs határa. Most, követőim, szerte a világon, akik el vagytok telve a Lélek fényétől és szentségétől, legyetek bátrak és hirdessétek Igéimet mindenkinek, akivel csak kapcsolatba kerültök. Ne törődjetek a gúnyolódással, amiben talán részetek lesz, mert most nagyon fontos, hogy a megtérésre vonatkozó kérésemet figyelembe vegyétek.

Halljátok meg imámat, amely most nektek bátorítást ad, mert szükségetek van rá:


„A Szentlélek ajándékával tölts el engem, ó Uram, hogy Szent Igéidet a bűnösökhöz vihessem, akiket a Te Szent Nevedben segítenem kell, hogy megmenekülhessenek.
Segíts nekem, hogy betakarhassam őket imáim által, értékes Véred imáival, úgy hogy az Szent Szívedhez vonzani tudja őket. Add meg nekem, a Szentléleknek azon ajándékát, hogy ezek a szegény lelkek a Te Új Paradicsomodban örvendezhessenek.”
 
Mindennap mondjátok el ezt az imát azután, hogy elimádkoztátok az Irgalmasság Rózsafüzérét és Irántam való hűségetek által segíteni fogtok Nekem gyermekeim megmentésében.
 
Mentsetek meg Engem attól a szenvedéstől, amit a Szívemben érzek, amikor nagy szomorúsággal látnom kell azt, hogy miként tagadják meg Szent Nevemet a világon. Nem is elégednek meg azzal, hogy megtagadnak Engem, hanem még arra is dühösen reagál sok-sok lélek, amikor ti, hű követőim, meg merítek említeni azt, amit Én képviselek. Ők nagyon dühösek, mert a csaló olyan ügyesen tekeri ki gondolataikat, hogy eltávolodhassanak az Igazságtól. Segítsetek, ezeknek a lelkeknek, ti mind. Imádkozzatok és kérjétek azt az erőt Tőlem, amelyre ebben a munkában szükségetek lesz.

Különleges kegyelem mindazoknak, akik részt vesznek a megtérések terjesztésében

Mindannyiatoknak, akik a megtérések terjesztésében részt vesztek, különleges kegyelemben lesz részetek és különleges hely lesz számotokra fenntartva Atyám Királyságában. Most menjetek és hagyjátok, hogy a Szentlélek eltöltse lelketeket, és hogy segíthessetek nekem az emberiség megmentésében.

Mindannyiatokat szeretem. Szent Szívemben helye van mindannyiatoknak. Senki sem lesz kizárva közületek, beleértve a bűnösöket is, abból a harcból, amelyet a lelkekért folytatok.
 

A ti szerető Megváltótok,

Jézus Krisztus
Az Irgalmasság Királya

 

 

 

Megjegyzés: Urunk Jézus Krisztus a látnoknak adott magyarázata az üzenet végén:

„Leányom, ez az esemény nagyon fontos. Sok lelket fog megmenteni még mielőtt a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik és jelen marad továbbra is a világban, hogy megakadályozza, hogy a bűnösök visszaessenek.

Ez, leányom, meg volt jövendölve, és lényeges tudósítást tár elétek. De követőimnek most keményen kell dolgozniuk, hogy segítségemre legyenek a lelkekért folytatott harc vezetésében.

 

Szűz Mária: A szomorúság könnyeit sírom a Katolikus Egyház azon papjaiért, akik rettenetesen szenvednek ebben az időben

 

2012. május 10., csütörtök, 15:45

Gyermekem, Fiam, Jézus Krisztus most – a Nagyfigyelmeztetés előtt – még Isten annyi gyermekét készül megmenteni, amennyit csak lehetséges. Mert a Nagyfigyelmeztetés után már nem marad sok idő Fiam Dicsőséges Visszatéréséig.

A szomorúság könnyeit sírom a Katolikus Egyház azon papjaiért, kik rettenetesen szenvednek ebben az időben.

Ezek a tiszta, elveszett és tébolygó szolgák, a szakadás közepette fogságba estek, ahonnan nem tudnak kiszabadulni.

Ők, a mások bűnei miatt elszenvedik azt a kínt, amellyel végig kell nézniük, amint a Fiam iránti hűséget félre dobják.

Ez a gonosz megosztottság, amelyet a szabadkőműves csoportok okoztak, szándékosak. Azok bűneit, akik az ártatlan lelkekre mért bűncselekményekért vétkesek, ürügyként használják fel, hogy az Egyház törvényeit megváltoztassák.

Sokan félre lettek vezetve az Isten gyermekei iránti hűség hamis értelmezése miatt.

Mennyire szenvedek, amikor látom, hogy a Katolikus Egyház falait tégláról – téglára szedik szét, hogy az új egyháznak utat nyissanak.

Az új egyház, amely hamarosan nyilvánvalóvá válik, Fiam részéről nem lesz elfogadható.

Ehelyett megszüntetik a Szent Eukarisztia jelenlétét, és Fiam a Keresztrefeszítés fájdalmait fogja újra elszenvedni.

Az áldozatot – amelyet Ő hozott, hogy átadja ezt az ajándékot a világnak – hamarosan figyelmen kívül hagyják és elutasítják.

Ehelyett ők – az új egyház – nem azt fogják mondani Isten gyermekeinek, hogy az Eukarisztiában, Jézus, az Én Fiam, valóban jelen van.

Ők, az Eukarisztiáról egy új értelmezést fognak alkotni, és nem fog nekik sikerülni, hogy Fiam jelenlétét lehívják. Az élet kenyere meg fog halni.

Isten gyermekei már nem lesznek Fiam valódi testével és vérével táplálva. 

Lelkük sivár, üres lesz Fiam jelenlétének és a kegyelmek hiánya miatt, amelyeket azoknak ad, akik Őt magukhoz veszik.

 
 

A papoknak kötelező, hogy megvédjék a Szent Eukarisztiát. Nekik erőseknek kell lenniük, és ezt a drága és szent Ajándékot soha nem szabad felhígítaniuk.

Fiam szereti a Katolikus Egyházat, tudja, hogy az mennyire szenved. Ő érzi ennek fájdalmát.

Szeplőtelen Szívem kettészakad a fájdalomtól, látván, amint ezt a Szent Templomot szándékosan megsemmisítik.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az Atyához, szeretett Fia nevében, hogy legyen könyörületes azokhoz, akik az Egyházat el akarják süllyeszteni és Isten gyermekeit szét akarják szórni az elhagyatottság szakadékában.

Kérlek, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat 53. imáját a Katolikus Egyházért.

A Keresztes Imahadjárat 53. imája: „Ima a Katolikus Egyházért”

Ó, Mennyei Atya,

Szeretett Fiad nevében kérlek Téged, adj erőt és kegyelmeket annak érdekében, hogy segítsen ellenállni a papoknak abban az üldöztetésben, amelyet elviselnek.

Segíts nekik, hogy ragaszkodjanak szeretett Fiad, Jézus Krisztus tanításainak igazságához, és soha ne mondjanak le az Eukarisztiában való jelenlétéről, és a hazugságokkal szemben ne gyengüljenek el, és ne terjesszék azokat. Ámen.

 

 

 

Szerető Édesanyátok,
A Föld Királynője, Az Üdvösség Anyja

 

Az egyedüli víz – mely nélkülözhetetlen Isten gyermekeinek életben maradásához – az Élet Fájából fog fakadni

2013. május 10. péntek, 16.40

Szeretett leányom, boldogok, akik válaszolnak Isten Igaz Igéjére, mert ők elsőként állnak majd fel, és nyernek bebocsátást Új Királyságomba.

Azok, akiknek nem adatott meg Szent Igém – köztük azok az országok is, ahol elítélnek Engem –, az első lelkek, akiket Nekem el kell érnem. Önhibájukon kívül, születésüktől fogva arra nevelték őket, hogy tagadják az Istent, minden létező Alkotóját és Teremtőjét. Igyekszem majd megtéríteni őket eme Küldetés által, és Ígérem, hogy amint feltárul előttük az Igazság a Nagyfigyelmeztetés során, Irgalmasságom hamar vonzani fogja őket. Én soha nem fogom elhagyni azokat, akiket megtévesztettek a tévtanok, mert ők tehetetlenek, és szükségük van Szeretetemre, csakúgy, mint Irgalmamra.

A Vágyam az, hogy Követőim most a lelki tökéletesség felé vezető létra megmászására készüljenek, egy hosszú és nehéz mászásra. Nektek – akik a tisztánlátás Adományával vagytok megáldva, az Igazság Könyvébe foglalt Szavam által – kötelességetek van Felém. A következőt kell tennetek. Éljetek az Általam nektek adott Adománnyal, hogy felkészüljetek a lelki tökéletességre, mely elvárt tőletek, most, miközben Én földi maradék Hadseregemet építem. Feladatotok az, hogy segítsetek azoknak, akik túl gyengék, túl gőgösek, és túl makacsak ahhoz, hogy elfogadják Irgalmas Kezem. Általatok Én meg fogom tudni adni minden léleknek – köztük azoknak is, akik nem méltóak Irgalmamra – az üdvösséget, mely nélkül nem tudnának örökké élni Dicsőségemben.

Ó, mily csodálatos eme dicsőséges Új Királyságom. Ha csak láthatnátok, egyikőtök sem mondana soha egy szót sem Ellenem. Ez lesz a ti új otthonotok, a hely, ahol ti és családotok az örök eksztázist, az örök békét, az örök szeretetet és az örök örömet fogjátok élvezni, ötvözvén mindazt, amit Atyám teremtett boldogságotok érdekében. Gondoljatok erre úgy, mint egy új lakóhelyre, mely hasonlóképpen teremtetett, mint a föld, csak ezen az Új Égen és Új Földön nem lesz tenger. Az egyedüli víz – mely nélkülözhetetlen Isten gyermekeinek életben maradásához – az Élet Fájából fog fakadni, melyből minden élet táplálkozik.

Minden igény ki lesz elégítve, és túlárad majd a szeretet, így nem lesz semmilyen elégedetlenség. Rengeteg nevetés, szeretetet, öröm, szín, és szépség lesz, melyet még soha nem látott az emberiség földi idejében. A boldogság – melyet képtelenek vagytok felfogni itt a földön – egy Ajándék lesz mindazoknak közületek, akik elnyerik Királyságom kulcsát.

Rendkívüli Ajándékokkal felékesített az az élet, mely rátok vár, és a folytonos békesség állapotában lesztek, Irántam való szeretettel egyetemben. Én fogok uralkodni Isten gyermekeivel egységben, és egyikőtök sem fog hiányt szenvedni semmiben, oly hatalmas az Én Szeretetem. Ez az egyetlen élet, melyre törekednetek kell, mivel nem fog létezni más élet a Nagy Nap után, amikor Én eljövök értetek.

 

Jézusotok

 

 

 

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti)Crusade of Prayers ; ArabulLitany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; FranciáulCroisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ; Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; SzlovénülLitany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; VietülCrusade of Prayers (vietnamese)

 


Én egy olyan embert fogok támasztani Egyházamban, aki fel fog állni, és az Igazságot fogja hirdetni

2014. május 10. szombat, 17:30

Drága szeretett leányom, te ezt most nem tudod megérteni, ellenben tudnotok kell, hogy Én egy olyan embert fogok támasztani Egyházamban, aki fel fog állni, és az Igazságot fogja hirdetni. Ő ezt egy olyan időszakban fogja megtenni, amikor egyetlen Bíborosnak, püspöknek, papnak, vagy bármilyen más felszentelt szolgámnak sem lesz bátorsága, hogy ezt megtegye. Amikor az új hamis tan elnyeli az Egyházat, akkor azon belül a szívükben sokan tudni fogják, hogy ez egy nagyon téves tan. Ők meg fognak ugyan rémülni, de ahhoz, hogy a hangjukat felemeljék, félni fognak. A számukat tekintve annyira kisebbségben lesznek azok mellett, akiknek a hite nagyon gyenge, hogy készek lesznek bármit elfogadni, amit eretnekségként mutatnak majd be Isten gyermekeinek az Én Nevemben.

A férfi, akit Én támasztok, egy bátor lélek, és sokan meg fognak könnyebbülni, amikor meg fog szólalni. Amikor ő ezt megteszi, sokan fel fognak állni és meg fognak szólalni, megmentvén ez által sok lelket. Amikor ő felemelkedik, arra vonatkozólag, hogy Én hogyan gyűjtsek össze minden más olyan vallást, amelyek nem Isten Fiaként fogadnak el Engem, Jézus Krisztust, Nekem más terveim vannak. Mindezek az Isteni Tervek már előre meg voltak jövendölve, és ezt követően emberek milliói fogják felismerni az Igazságot világszerte. Aztán ők növekedni fognak, és Áldásom lesz rajtuk, hogy így összegyűjtsenek minden hitvallást, azzal a kizárólagos céllal, hogy Isten Igaz Igéjének a hirdetése biztosítva legyen. A hit ekkor olyannyira fog terjedni, hogy a férfiak, a nők és azok fiai hirdetni fogják a Szent Evangéliumokban foglalt Szavamat a világnak mind a négy sarkában. Ők prófétálni fognak, feltárván a világnak ezeket az Isteni Üzeneteket, és Jelenlétem be fogja őket borítani, hogy megadja számukra a szükséges erőt és bátorságot.

Annyira erőteljes lesz ez az Én nemzedékem az Igazság terjesztésében, hogy azok közül, akik félre lettek vezetve, és a nagy tévedés útjára lettek vezetve, sokan meg fognak térni, és futva fognak Hozzám visszatérni. Ők olyan gyorsan fognak elterjedni, hogy minden Ellenem elkövetett eretnekségért, a lelkek milliói fognak megtérni. Először a pogányokat fogom vonzani, mivel nekik nem adatott meg az Igazság, így tehát a világnak semmi kétsége nem lesz afelől, hogy mennyire erőteljes lesz az Én Beavatkozásom. Aztán, egybe vonzok minden más vallást is, akiknek világosan meg lesz mutatva, hogy Atyámhoz csak egyetlen út vezet, mégpedig Rajtam keresztül. És miközben a lelkek millióit fogom Magamhoz vonzani és ahhoz az Igazsághoz, Aki Én Magam Vagyok, több millió más lélek az ember csinálta valláshoz fog vonzódni, amit a gonosz agyalt ki és hozott létre.

A gonosz terve éppen olyan bonyolult, mint amilyen egyszerű: kárhozatba vinni a lehető legtöbb lelket, azáltal, hogy elpusztítja a Belém, Jézus Krisztusba vetett hitüket. Ezt ők az Igazság megtagadásával fogják megtenni. Míg az új vallás a hazugságok által el fogja nyelni a lelkeket, addig Én annak a háromszorosát fogom visszanyerni, biztosítván azt, hogy Isten gyermekei ne felejtsék el az Igazságot.

Jézusotok

 

 

2020.05.10. Szerző: | Üzenet | , , , | Még nincs hozzászólás

A gonosz terve éppen olyan bonyolult, mint amilyen egyszerű: kárhozatba vinni a lehető legtöbb lelket, azáltal, hogy elpusztítja a Belém, Jézus Krisztusba vetett hitüket.

Halljátok meg imámat, amely most nektek bátorítást ad, mert szükségetek van rá:

„A Szentlélek ajándékával tölts el engem, ó Uram, hogy Szent Igéidet a bűnösökhöz vihessem, akiket a Te Szent Nevedben segítenem kell, hogy megmenekülhessenek. Segíts nekem, hogy betakarhassam őket imáim által, értékes Véred imáival, úgy, hogy az Szent Szívedhez vonzani tudja őket. Add meg nekem, a Szentléleknek azon ajándékát, hogy ezek a szegény lelkek a Te Új Paradicsomodban örvendezhessenek. Ámen”

Mindennap mondjátok el ezt az imát, az után, hogy elimádkoztátok az Irgalmasság Rózsafüzérét és Irántam való hűségetek által segíteni fogtok Nekem gyermekeim megmentésében. Szűz Mária: A szomorúság könnyeit sírom a Katolikus Egyház azon papjaiért, akik rettenetesen szenvednek ebben az időben. Sokan félre lettek vezetve, az Isten gyermekei iránti hűség hamis értelmezése miatt.

Mennyire szenvedek, amikor látom, hogy a Katolikus Egyház falait tégláról téglára szedik szét, hogy utat nyissanak az új egyháznak.

Az új egyház, amely hamarosan felbukkan, Fiam részéről nem lesz elfogadható.

Ehelyett megszüntetik a Szent Eucharisztia jelenlétét, és emiatt Fiam a Keresztrefeszítés fájdalmait fogja újra elszenvedni.

Az áldozatot, amelyet Ő meghozott, hogy ezt az ajándékot átadja a világnak, hamarosan figyelmen kívül hagyják és elutasítják.

Ehelyett ők – az új egyház – nem fogják mondani Isten gyermekeinek, hogy az Eucharisztiában Jézus, az Én Fiam, valóban jelen van.

Ők az Eukarisztiáról egy új értelmezést fognak alkotni, és nem fog nekik sikerülni, hogy Fiam jelenlétét lehívják. Az élet kenyere meg fog halni. Az egyetlen víz, amely szükséges Isten gyermekeinek túléléséhez, az Élet Fájáról fog származni. Azok lesznek az első lelkek, akiket el kell érnem, akiknek nem adatott meg Szent Szavam, beleértve azokat az országokat is, ahol elítélnek Engem. Nem az ő hibájuk, hogy őket születésüktől fogva úgy nevelték, hogy tagadják Istent, a minden létező valóság Alkotóját és Teremtőjét. Arra fogok törekedni, hogy megtérítsem őket e Küldetésen keresztül, és megígérem, hogy miután az Igazság a Nagyfigyelmeztetés során meg lesz nekik mutatva, őket nagyon gyorsan Irgalmasságomba fogom vonni. Soha nem fogom elhagyni azokat, akiket a hamis tanokkal megtévesztettek, mert ők védtelenek, és szükségük van az Én Szeretetemre és Irgalmasságomra.

Az Én vágyam az, hogy követőim már most készüljenek a létrán való felkapaszkodásra, mely hosszú és nehéz felkapaszkodás lesz a lelki tökéletesség felé. Azoknak, akik Hangom által már meg vannak áldva a megkülönböztetés Ajándékával, melyet az Igazság Könyve tartalmaz, Velem szemben van egy kötelességük.

A következőket kell tenniük: Használjátok az Ajándékot, amelyet adtam nektek, hogy felkészüljetek a tőletek elvárt lelki tökéletességre, most, amikor megalkotom maradék Hadseregemet a Földön. A ti felelősségetek, hogy segítsétek azokat, akik túl gyengék, büszkék és makacsok ahhoz, hogy elfogadják Irgalmasságom Kezét. Én általatok leszek képes arra, hogy megadjam minden léleknek az üdvösséget – beleértve azokat is, akik nem méltók Irgalmamra –, mely szükséges ahhoz, hogy örökké Dicsőségemben éljenek.

Ó, milyen csodálatos ez az Én dicsőséges Új Királyságom! Ha csak látnátok azt, közületek egyikőtök sem mondana soha egy szót sem Ellenem. Ez lesz a ti új otthonotok, a hely, ahol ti és családotok élvezni fogjátok az örök elragadtatást, a békét, a szeretetet és az örömet, elmerülvén mindabba, melyet Atyám a boldogságotokra teremtett. Úgy képzeljétek azt el, mint egy új lakást, hasonlóan ahhoz, ahogyan a Föld volt teremtve, csakhogy ennek az Új Égnek és Új Földnek nem lesz tengere. Én egy olyan embert fogok támasztani Egyházamban, aki fel fog állni, és az Igazságot fogja hirdetni. Annyira erőteljes lesz ez az Én nemzedékem az Igazság terjesztésében, hogy azok közül, akik félre lettek vezetve, és a nagy tévedés útjára lettek vezetve, sokan meg fognak térni, és futva fognak Hozzám visszatérni. Ők olyan gyorsan fognak elterjedni, hogy minden Ellenem elkövetett eretnekségért, a lelkek milliói fognak megtérni. Először a pogányokat fogom vonzani, mivel nekik nem adatott meg az Igazság, így tehát a világnak semmi kétsége nem lesz afelől, hogy mennyire erőteljes lesz az Én Beavatkozásom. Aztán, egybe vonzok minden más vallást is, akiknek világosan meg lesz mutatva, hogy Atyámhoz csak egyetlen út vezet, mégpedig Rajtam keresztül. És miközben a lelkek millióit fogom Magamhoz vonzani és ahhoz az Igazsághoz, Aki Én Magam Vagyok, több millió más lélek az ember csinálta valláshoz fog vonzódni, amit a gonosz agyalt ki és hozott létre.

A gonosz terve éppen olyan bonyolult, mint amilyen egyszerű: kárhozatba vinni a lehető legtöbb lelket, azáltal, hogy elpusztítja a Belém, Jézus Krisztusba vetett hitüket. Ezt ők az Igazság megtagadásával fogják megtenni. Míg az új vallás a hazugságok által el fogja nyelni a lelkeket, addig Én annak a háromszorosát fogom visszanyerni, biztosítván azt, hogy Isten gyermekei ne felejtsék el az Igazságot.

2020.05.10. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás