Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

A Média cenzúrázása, készülőben levő cenzúrák

2011. január 1. szombat, 02.00
Szeretett gyermekem, egy újabb évbe léptünk, amelyben még több tanítást kaptok tőlem, arra vonatkozóan, hogy életeteket hogyan alakítsátok át, hogy felkészülhessetek arra az időre, amikor mint igazságos bíró visszajövök Hozzátok.
Csodálatos gyermekeim, akiket mind szívemhez szorítok, most hallgatnotok kell rám. Nem foglak cserbenhagyni benneteket, ha elismertek Engem és az új Paradicsom igazságait – mert ez volt az ígéretem mindannyiatok számára, már akkor, amikor bűneitekért a kereszten meghaltam. Szeretett gyermekeim az idő sürget. Ne féljetek. Miért is kellene félnetek, ha hisztek Bennem és szerettek Engem? A szeretetben nincs félelem. A szeretett nem más, mint öröm és boldogság. Azoknak nincs mitől félniük, akik hisznek az örök mennyei életben. Szeretem mindannyiatokat.
Az Istenanyja szerepe Jézus második eljövetelében
Szeretett Anyám, aki tudatosan vette át a kelyhet: hogy a világra hozzon Engem, az emberiség számára már a fogantatáskor az újrakezdés előhírnöke volt és Ő lesz a hírnök második eljövetelemkor is.
Mindazokat megmentem, akik Irgalmasságomért Hozzám fordulnak. Anyám másodszor is támaszom lesz, akit az Örök Atya azért küldött, hogy megváltást és gyógyulást hozzon a világnak.
Szeretett Anyám, a világosság Angyala, diadalmasan fogja kiosztani irgalmasságomat, és második eljövetelemet kihirdetni. Második eljövetelemet az Én hűséges Anyám, a Szeplőtelen Fogantatás, mint Közvetítő fogja előkészíteni. Sok évszázadon keresztül készítette már fel az emberiséget, de az utóbbi száz évben azon igyekezett, hogy szeretetet hozzon szívetekbe és ahol a szeretett kihűlésben volt már Irántam, vagy az Örök Atya iránt, ott ismét lángra gyújtsa ezt a szeretetet.
Volt egy időszak, amikor Anyám, az Isteni kinyilatkoztatások által, fel akarta ébreszteni az emberek figyelmét. Sajnos a Fatimai és a Garabandáli jelenések óta, már nagyon kevés lett szent szolgálóimnak (papok) száma, akik komolyan veszik a jelenéseket. Még a látnokokat, azokat a kevés kiválasztottakat sem veszik komolyan. Most, a 2011 – es évben nagyon sok változás lesz a világban. Gyermekeim, az a világ, amelyet ismertek, teljesen megváltozik.
A Fatimai titok és a jövő kapcsolata
Oly sok ártatlan és bizalomteljes lélek, nem ismeri fel mind azt a rosszat, ami most a világban történik. Gyermekeim, most azokat is ide sorolom, akik csak kíváncsiságból olvassák ezeket az üzeneteket, és ellentmondást éreznek azzal kapcsolatosan, ami lelkük gyógyulását illeti, figyeljetek a következőkre:
Ti és a társaitok és a testvéreitek, most abban a világban éltek, amelyet az utolsó Fatimai titokban megjövendölt csoportosulás határoz meg. Mivel nem voltatok teljesen beavatva ebbe a titokba, figyeljetek a következőkre:
1. Pénznemetek értéktelen lesz és egyedüli fizetőeszköz az arany és az ezüst lesz.
2. Csoportokban fogtok imádkozni és olyan szent papot kell keresnetek, aki elég bátor lesz ahhoz, hogy kitartson az üldözés idején.
3. Olyan helységet kell keresnetek, ahol majd imádkozni tudtok, mert templomaitokat nyereség ellenében eladják.
4. Vigyázzatok a Szentírásra, lehet, hogy van olyan köztettek, aki még nem olvasta, mert abban biztosak lehettek, hogy a jövőben még másolatokat sem lehet majd vásárolni belőle.
5. Szervezzetek imacsoportokat, imádkozzatok az emberiség gyógyulásáért, három év múlva tudni fogjátok, hogy miért volt ez olyan fontos.

 

A Média cenzúrázása

A Médiának (TV, Rádió, Újság stb.) a következő a mondanivalóm: mint a világ kommunikációs segítői tudnotok kell, hogy mindaz a gőg, ami most napirenden van nálatok, elkeseredettséggé fog változni, mert mondanivalóitokra már nem fognak hallgatni. Nemsokára ti is felismeritek az ima fontosságát, mert az emberiség hátat fordít az igazságnak. A fontos igazságokat, ma még függetlenül közvetíthetitek, de ezt az ajándékot most el fogják venni tőletek. Az emberiség előtt titokban fog maradni az igazság, ami egy diktatúra következménye lesz, ennek a szorongattatás idején ti is tanúi lesztek. Akkor majd szavaitokat elutasítják, ugyanúgy ahogyan az én Szavaimat is elutasították.
A kommunikáció titkos útja
Senki sem fog rátok hallgatni, mert az egyedüli értelmes szó, amelyet a technológia által az emberek tudomására hoznak, egy titkos úton kerül a világba. A vadonban fogjátok magatokat találni, és mert szavaitokra senki sem fog hallgatni, megpróbáltok majd egy hitetlen világgal kapcsolatba kerülni, ugyanúgy, mint ahogy azt most Én teszem.
Őrizkedjetek a diktatúrától
Ne féljetek, rám hallgassatok, függetlenül attól, hogy Isten követésére milyen utat választottatok. Harcoljatok azok ellen, akik a világba egy diktatúrát akarnak behozni, mert azok mind a sátán emberei. Ne hagyjátok, hogy megtévesszenek benneteket, attól függetlenül, hogy hazugságaikért mennyit akarnak nektek fizetni. Ha nem bánják meg bűneiket ezek majd mind, az örök kárhozatra jutnak. Mert az idő nem az Ő oldalukon áll. Harcoljatok a szabadságért és azért, hogy felfedhessétek az igazságtalanságot. Amikor látni fogjátok, hogy jövendölésem beteljesedik, függetlenül hitetektől, fel fogjátok ismerni tanításom igazságait.
A Jelenések könyve
Most, amikor a világ, a gazdasági válság miatt, kizsákmányoltnak és megsebzettnek tűnik, könnyen azt hinni, hogy majd minden rendbe jön. Igen gyermekeim, a múltban ez egy természetes dolognak tűnt volna, de most más a helyzet. A világszerte működő szervezetek egy bizonyos csoportja, már készen áll arra, hogy sátáni módon kitörjön. Közületek mindazok, akik nem hisznek bennem, meg fogják érteni végre üzeneteimet (a próféciákat), amelyek Atyám könyvében (Szentírás) és a Jövendölések könyvében meg vannak írva.
Ne féljetek gyermekeim. Forduljatok hozzám és szóljatok hozzám bizalommal saját szavaitokkal és Én erőt, reményt és energiát adok nektek, hogy átvészelhessétek a történelemnek ezt a sötét időszakát.
Akik ezt az üzenetet olvassák, fontolják meg alaposan. Ha az üzenetek tartalmát mégis kétségbe vonjátok, akkor nézzetek körül, és gondoljátok át, hogy a világban történő jelek relatívnak mondhatók- e, vagy sem. Észre sem veszítek, hogy manipulálják szabad akaratotokat, amelyet Mennyei Atyám adott nektek? Sem Én, sem a Mennyei Atya, nem avatkoznánk akaratotokba, mert a szabad akarat, szent ajándék számotokra. Amikor egy ember önként választja a sátánt és a pokol lángjait, akkor onnan már nincs vissza út, úgy kell lennie, saját akarata szerint.
Az Örök Atya ezt már nem tudja megakadályozni. Sátán azon fog munkálkodni, hogy elvegye tőletek ezt az ajándékot. Ha megállapítjátok, hogy már nincs szabad akaratotok, mert azt hatalmas erők vették el tőletek, és amivel szemben ti teljesen tehetetlenek vagytok, akkor tudjátok meg, hogy az ördög van a háta mögött.
Sátán sohasem fog győzni
Nagyon kérlek benneteket, figyelmeztessétek továbbra is drága gyermekeimet. Sohase adjátok fel. Sok lelket menthettek meg, ha szép számban imádkoztok. Sátán és hadserege sohasem fog győzni. Nem képesek erre. Ez teljesen lehetetlen. Egyedül csak Istennek van hatalma arra, hogy ezt a harcot végbe vigye.
Én, aki Megváltótok és beiktatott Bírátok vagyok ellenállásra, bátorságra és harcra szólítalak fel benneteket, mindazért, ami szívetek szerint helyes, még akkor is, ha félelem kerít hatalmába benneteket. A félelmet sátán adja majd nektek. Sohasem jöhet félelem szívetekbe, sem Tőlem, sem a Mennyei Atyától.
Jöjjetek elő rejtekeitekből és nyissátok meg szíveteket a szeretetnek és ne a félelemnek. A szeretet Istentől jön. Már mondtam nektek, hogy a szeretet, csak akkor tölthet el benneteket, ha szíveteket megnyitjátok. A szeretet és az Örök Atya, a világ Teremtője, kéz a kézben járnak. Ők elválaszthatatlanok. Minden más a sátán műve.
Menjetek most gyermekeim, és döntsetek. Azt akarjátok, hogy Szent Szívem szeretete töltsön el benneteket, vagy a félelmet akarjátok? Ez már a ti döntésetek.
Isteni Mesteretek, Megváltótok és az Irgalmasság igazságos Bírája,

Jézus Krisztus

 

Szűz Mária: Átmenetileg béke lesz a világban, ha a sötét lelkek megtérnek

2012. január 1. vasárnap, 15.00
Gyermekem, az idő közel van, de gyermekeimnek türelmet kell tanúsítaniuk. Minden Atyám Szent Akarata szerint fog történni.
Gyermekek, rá kell ébrednetek, hogy a világotokban jelen levő gonosz erők veszélyeztetik Istenbe, az Atyába vetett hiteteket. Ezek a gonosz erők nem fognak győzedelmeskedni, mivel nincs hatalmuk az Én Mennyei Atyám felett. Mégis gyilkossággal, háborúval, ellenőrzéssel és irányítással fogják gyötörni felebarátaikat.
Imádkozzatok, hogy ezek a sötét lelkek hamarosan meglássák Fiam világosságát. Ha meglátják azt, és a Nagyfigyelmeztetés alatt megtérnek, akkor átmenetileg béke lesz a világban.
Fiam, Jézus Krisztus – akire minden léleknek hagyatkoznia kell az üdvössége érdekében- türelmetlen, hogy elhozhassa az emberiségnek Nagy Irgalmát.
Imádkozzatok kitartóan gyermekeim ezen sötét lelkek üdvösségéért, akik esetleg nem élik túl a Nagyfigyelmeztetést.
Ezek a szegény lelkek nemcsak akkor fognak rettegni, mikor szembesülnek bűneikkel, hanem akkor is, mikor ráeszmélnek arra, hogy milyen sötétségben élnek. Ez a sötétség olyannyira beárnyékolja lelküket, hogy Fiam irgalmának fénye gyengévé és erőtlenné fogja tenni őket.
Sokan túl gyengék lesznek majd, hogy megragadják az irgalmasságot, melyet Fiam fog felkínálni nekik.
Imádkozzatok ezekért a lelkekért, erre buzdítalak benneteket. Fiam határozott szándéka, hogy elsőként ezeket a lelkeket mentse meg. Több imára van szüksége, gyermekek. Esedeznetek kell irgalomért ezen sötét lelkek számára.
Gyermekem, kérd meg gyermekeimet, hogy ajánlják az imahadjárat ezen imáját nekem, az Üdvösség Anyjának:
„Ó Mária szeplőtelen szíve
Az Üdvösség Anyja és Minden Kegyelmek Közvetítője

Te, aki részt veszel az emberiség megmentésében a sátán gonoszságától

Imádkozz érettünk
Üdvösség Anyja, imádkozz, hogy minden lélek megmenekülhessen,
és elfogadja a te Fiad, a Mi Urunk Jézus Krisztus által bemutatott szeretetet
és irgalmat, Aki újra eljön, hogy megmentse az Emberiséget, és hogy esélyt
adjon számunkra az örök üdvösségre. Ámen.”
Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Csak egy igazság létezik. Egy világosság. Minden más hazugság.


2012. január 1. vasárnap, 17.30
Drága, szeretett leányom, tudnod kell, hogy bármilyen nehéz is ez a küldetés, Én mindig vezetlek téged.
Hangom mindenkor bátorít téged. Lelkem mozgatja szívedet, ez ellen nem tehetsz semmit. Szeretetem olyannyira körülölel, hogy képtelen vagy hátat fordítani Nekem, vagy elutasítani Engem. Mégis úgy érzed, hogy botladozol az úton.
Mikor azzal próbálkozol, hogy Szavamat (Üzenetemet) analizálod, elemezgeted, azt fogod tapasztalni, hogy nem jársz sikerrel. Semmilyen mérvű elemezgetés nem tudja megváltoztatni Mondandóm igazságát.
Senkinek sincs – beleértve téged is, leányom – felhatalmazása kiforgatni, elferdíteni Szent Szavam (Üzenetem) jelentését, csak hogy az saját magatok számára elfogadhatóbb legyen.
Ez egyaránt vonatkozik a Szent Bibliában található Igémre, valamint Szavamra, melyeket ezek az üzenetek tartalmaznak.
Bízz bennem jobban leányom. Kérd meg Gyermekeimet, és valamennyi szeretett követőmet, hogy teljes mértékben bízzanak Bennem.
Én sosem fogom magára hagyni az emberiséget. Én sosem fogok hátat fordítani dédelgetett Gyermekeim kéréseinek. Mindig válaszolni fogok a szegény lelkeknek, akik Kegyelmemért esedeznek.
Viszont sosem fogok, leányom, azért szólni Gyermekeimhez, hogy megfeleljek az igényeiknek, és azt nyújtsam nekik, amit hallani szeretnének.
Az igazságot el kell mondani. Sosem szabad Szent Szavamat (Üzenetemet) felhígítani, vagy az igazságot meghamisítani.
Szent Szavamat (Üzenetemet) sosem szabad megváltoztatni, kiigazítani vagy kiforgatni, elferdíteni, mert azzal hazugsággá válik.
Tudnotok kell, hogy Igazságosságom ideje közel van. Értsétek meg, hogy Irgalmam hatalmas, de a világotokban látott gonoszság elborzaszt.
Még azok is jóváhagyják, igazolják ezt a gonoszságot, akik az Én Igémet vallják (tanítják), és akik azt állítják, hogy ismernek Engem.
Ők évszázadok óta úgy forgatják ki, ferdítik el tanításaimat, hogy megfeleljen kapzsiságuknak, bujaságuknak, gőgjüknek és mohóságuknak.
Mennyire összetöri Szívemet, ha látom a romlottságot, mellyel Előttem kérkednek, és szembesülnöm kell azzal, ahogyan Gyermekeimmel a bolondját járatva elhitetik, hogy ezek a cselekedetek elfogadhatóak az Én szememben.
Ébredjetek rá az igazságra. Nagy Irgalmam minden egyes lélek számára elérhető a Nagyfigyelmeztetés alatt.
De vigyázzatok! Azon keresztények, akik hisznek abban, hogy Tanításaim elferdített igazsága Számomra elfogadható lesz, azoknak a Nagyfigyelmeztetés alatt nagy megrázkódtatásban lesz részük. Ők el fogják utasítani az igazságot, mikor megmutatom, hogy bűneik milyen nagyon bántanak Engem.
Arra buzdítom ezeket az embereket, fogadják el, hogy Én vagyok az igazság, Én vagyok a világosság. Csak egy igazság létezik. Egy világosság. Minden más hazugság.
Vizsgáljátok meg lelkiismereteteket őszintén gyermekeim, mielőtt sor kerül a Nagyfigyelmeztetésre. Tanuljátok meg felismerni az igazságot, mielőtt Elém járultok, mert akkor, és csakis akkor lesz szenvedésetek enyhébb.
Tanítótok és Megmentőtök
Az egész Emberiség Megváltója

Jézus Krisztus

 

Isten Templomát a felismerhetetlenségig meg fogják szentségteleníteni

 


2013. január 1. kedd, 19:20

 

Drága szeretett leányom, az új Hajnal elérkezett, és a változások megkezdődtek a Második Eljövetelemre való felkészülésben.

 

A háborúk Közel-Keleten fokozódni fognak, és sokan meghalnak majd a gonosz csoport keze által. Azonban ők – a gonosz csoport – Atyám Keze által meg lesznek állítva. Mindegyik le lesz csapva, amint nagyobb veszélyt jelentenek majd Isten gyermekeinek.

 

Terveim most nyilvánulnak meg, és azok közületek, akiket kiválasztottam, hogy vezessék maradék Egyházamat, gyorsan bázisokat fognak felépíteni az egész világon. Ezek lesznek azok a helyek, ahova elmentek majd, hogy békességben tiszteljetek Engem, amikor templomaitok már nem fognak olyan módon fogadni benneteket, ahogyan annak lennie kellene.

 

Templomaitok nem lesznek mások, mint szórakozóhelyek, ahol bonyolult szertartásokon, pogány rituálék és zene kerülnek megrendezésre. Állítólag, ezek az események azért lesznek, hogy ezzel tiszteljék Istent. Ehelyett bűnös tetteket fognak bálványozni, és azt fogják állítani, hogy ezek összhangban vannak Tanításaimmal.

 

Hamarosan sokan Isten új szolgáiként fogják bemutatni magukat. Sokan sohasem voltak felkészítve a Keresztény Egyházakban, és ezért nem alkalmasak arra, hogy bemutassák a Szentségeket Isten gyermekei számára. Ők csalók lesznek. Ők azt az Igazságot fogják előírni, melyről azt mondják, hogy ezek Istennek a mai világ számára megfelelő tanításai. Hazugságaik világszerte el fogják érni az emberiség fülét.

 

Sokan vonzódni fognak ahhoz, amiről azt érzékelik, hogy azok Tanításaim, és Isten Szeretetének egy friss és új megközelítése. Minden egy szörnyű hazugság lesz. Sokan lesznek megtévesztve az Új Világvallás elfogadása által.

 

Amint a hamis egyház növekszik és a sok hírességet, a média és a politika vezetőit vonzani fogja, Maradék Egyházam is növekedni fog. Felszentelt szolgáim közül sokan hűtlenek lesznek Hozzám és csatlakozni fognak az Új Világvalláshoz, ahol tárt karokkal köszöntik majd őket.

 

Ezek a csalók borzasztó nehézségeket fognak okozni a Keresztényeknek az egész világon, ha nem fogadják el ezt az új, politikailag támogatott kulturális szervezetet, mely Isten Egyházának fogja nevezni magát.

 

Bár a Keresztények lesznek a gyűlölet célpontjai, Izrael házát is megtalálják, és a zsidók bűnbakok lesznek ebben a lelkekért folytatott háborúban.

 

Abban, amit látni fogtok a kezdeti időkben, külsőleg semmi sem fog másnak látszani. Hamarosan Rómában látni lehet majd egy gazdag és hatalmas épületet, ami egy találkozóhely lesz. Itt minden vallást üdvözölni fognak, amíg arra nem kényszerítik őket, hogy lenyeljék az Egy –Világrend által bemutatott hazugságokat.

 

Idővel elfogadhatatlanná válik majd, hogy egyes Keresztény szokásokat nyilvánosan gyakoroljanak.

 

Ezek magukban foglalják majd a Keresztség Szentségét és a Szentáldozást is. Ezeket egy modern és szekuláris világban elfogadhatatlannak fogják tartani, és ti lehetetlennek fogjátok találni, hogy ezeket magatokhoz vegyétek. A házasság Szentségét meg fogják változtatni és a házasság különböző formában fog rendelkezésre állni. Ebben az időszakban, az Igaz Szentségekben való részesülés egyedüli módja Maradék Egyházamon keresztül lehetséges.

 

Azoknak a felszentelt szolgáimnak, akik majd az Én Nevemben szenvednek, mivel azért fognak küzdeni, hogy fenntartsák a Szentségeket és a Szentmisét, tudniuk kell a következőket: Ti el vagytok kötelezve Nekem Szent Fogadalmatokon keresztül, és nektek sohasem szabad kísértésbe esnetek, hogy eltérjetek az Igazságtól. Nyomást fognak gyakorolni rátok, hogy elhagyjátok az Úr útjait. A hangotok olyan lesz akár egy suttogás, amint az ellenség megpróbálja Isten Igaz Szavát elfojtani.

 

Gyűljetek össze! Egyesüljetek! Mert hamarosan Isten Templomát a felismerhetetlenségig meg fogják szentségteleníteni. Mindaz, amit tennetek kell az, hogy kövessetek Engem, hogy hallgassatok a szívetekre és a lelkiismeretetekre. Legyetek készen mindenkor erre a nehéz utazásra, mely előttetek áll. Minden bátorságotokra, minden erőtökre és kitartásotokra szükségetek lesz.

 

Tudnotok kell, hogy az utazás végén Én várni fogok rátok, hogy Szent Karjaimba és az Új Paradicsomom biztos kikötőjébe vehesselek benneteket.

 

 

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Az Igazságot el fogják ferdíteni, és Isten Szavát visszafelé fogják bemutatni

2014. január 1. szerda, 13:44

Gyermekem, kérlek, bátorítsd Isten gyermekeit, hogy tartsanak majd ki a megpróbáltatások idején, melyek be fognak következni. Nagyon sok kihívással kell majd szembenéznie minden Kereszténynek, akiknek azzal a gonosz hitehagyással kell majd szembesülniük, amelyet azok fognak felvonultatni előttük, akiknél ők majd útmutatást keresnek, hogy teljes Keresztény életet éljenek.

Azok, akiket hamarosan Fiam földi Egyházának legmagasabb hivatalaiba neveznek ki, nem Istentől valók lesznek. Ők nem Fiamat fogják szolgálni, és sok tant és törvényt meg fognak változtatni az Egyházban. A sok új könyv, misekönyv és levelek bevezetésével olyan gyorsan fogják véghezvinni ezeket a változtatásokat, hogy ti ebből azonnal tudni fogjátok, az ilyen munkák előkészítése éveket igényel. Az ilyen gyökeres és sokrétű változtatások bevezetése lehetetlen lenne, ha előzőleg azokat nem évekig készítették volna elő. Ez egyike lesz azon jeleknek, amelyben biztosak lehettek, hogy ezt a hamarosan bevezetésre kerülő elferdített tant nagy gondossággal készítették elő.

Az Egyházban sokan nem fogják felismerni ezeket a változásokat, viszont azok, akik ezeket felismerik, meg fogják tapsolni, mivel így némileg enyhíteni fogják a bűneik felett érzett bűntudatot. Végül meg fognak könnyebbülni, mert mostantól ez azt fogja jelenteni, hogy sikerül nekik nyíltan hirdetniük az általuk elfogadott mindazon dolgokat, amelyek sértik Istent. Mert ha az Egyház egyszer azt vallja, hogy a bűn egy természetes dolog, és mely része az emberi természetnek, akkor ez minden bizonyossággal azt jelenti, hogy a bűnnek többé már nincs jelentősége. Ezt követően, miközben azt állítják, hogy a világ szegényeivel és éhezőivel törődnek, azt fogják hinni magukról, hogy ők szentek Isten Szemében.

Amikor már Fiamat nyilvánosan megtagadják, és a Szavát elferdítetik, akkor nagy hangsúlyt fognak helyezni a nyilvános nagy jótékonysági cselekedetekre. Ez eltereli majd a figyelmet a valóságról. El fogja vonni a figyelmet, és végül Isten Igaz Igéjéről többé már nem fognak szót ejteni. Amikor minden vallást egy fedél alá hoznak és ahol a pogányok nézeteit nagy tisztelettel kezelik, ott az emberek félni fognak felállni, és az Igazságot hirdetni. Amikor ezt mégis bátorkodnak megtenni, akkor istenkáromlással fogják őket vádolni.

Az a nap, amikor önmagatokat igaz Kereszténynek kell vallanotok, gyorsan közeledik, és ha az embereket Isten Szavára emlékeztetitek, eretnekséggel fognak vádolni benneteket. Az Igazságot el fogják ferdíteni, és Isten Szavát visszafelé fogják bemutatni. Semmi sem lesz rendben. Semminek sem lesz értelme azokban az új szabályokban, melyeket hamarosan bevezetnek Fiam Egyházában. Nem az számít, hogy mennyire népszerűtlenné váltok, hanem hogy hűségesek maradjatok mindvégig Isten Igéjéhez.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti)Crusade of Prayers ; ArabulLitany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; FranciáulCroisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ;Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; SzlovénülLitany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; VietülCrusade of Prayers (vietnamese)

Az egyetlen veszély az emberiség számára, maga az ember

2015. január 1. 23:50

Drága szeretett leányom, az az ember, aki kitart az imádságban, közelebb kerül Hozzám.

A Földön lévő sok zűrzavar, s köztük földi Egyházamban is, egy kihívás az emberiség számára, hogy képes-e különbséget tenni a között, ami Isten szemében jó, és ami rossz. De sok Keresztény számára ez azt jelenti, hogy az evangelizáció új globális formája el fogja őket távolítani Tőlem, mely kizárólag a politikára fog összpontosítani. Ahelyett, hogy arra ösztönöznének benneteket, hogy maradjatok hűségesek Hozzám, mindabban, ami Én Vagyok, el fognak szakítani Tőlem titeket. Soha nem szabad összetévesztenetek Igémet a szekuláris világ törekvéseivel. Én mindig is egyértelművé tettem a veszélyt, Atyám Könyve által, az emberiség számára, ha így cselekedne. A szekuláris világ csak a saját szükségleteivel törődik, és hatalmi emberek, a becsvágy és az önző törekvések hozzák létre azokat a szabályokat, amelyek azt irányítják.

Nagyon sok téves információ terjedt el a környezettel kapcsolatban, holott egyedül csak Isten az, aki megszabja, hogy a Föld hogyan viselkedjék. Az ember okozhat kárt a Földnek és megrongálhatja azt, de nem pusztíthatja el, mert mindezek a dolgok Isten Kezében vannak. Az Istenbe vetett bizalom hiánya miatt az ember azt hiszi, hogy képes uralni a világegyetemet. A balga ember azt hiszi, hogy tettei megváltoztathatják Isten Törvényeit. A bölcs ember tudja, hogy Isten Mindenható, és amíg tisztelik Őt és betartják Törvényeit, az ember túlélése biztosítva van. A Föld túlélése nem függ a halandó embertől. Csak Istennek van hatalma arra, hogy szabályozza a levegőt, amelyet belélegeztek; a vizet, amit isztok, és azt a képességet, hogy az élet fennmaradhasson. Az egyetlen veszély az emberiség számára, maga az ember.

Az ember be fog csapni másokat a saját nyeresége érdekében. Hazudni fog, ha az a saját előnyére válik, és ha az neki hasznos. A bizalom hamar megtörik, és ti most egy olyan korszakban éltek, amikor is meg kell tudnotok, hogy a Föld olyan marad, mint amilyen korábban is volt, és minden éghajlati rendellenesség Isten Keze által történik. Az emberi beavatkozás az Isten által teremtett valóságokba csak akkor megengedett, ha az megfelel Isten Akaratának.

Az Egyház az Én Testem. Mindazok, akik hisznek Bennem, Testem részét képezik. Azok, akik az Én tagjaim, követni fogják Tanításaimat. Azoknak, akik azt mondják, hogy vezetik követőimet, ragaszkodniuk kell Isten Igéjéhez. Az ő feladatuk, hogy megvédjék az Igazságot – és nem szabad eltérniük attól.

Ha eltávolítanak Tőlem benneteket, és ha a világ elutasítja Igémet, akkor felszentelt szolgáim kötelessége emlékeztetni a világot arra, hogy mi a jó, és mi a rossz. Amikor kivonják magukat az olyan ügyekből, amelyek bizonyos kérdések megváltoztatásában érintik a lelket, amelyek felérnek a szocializmussal, akkor tudnotok kell, hogy ez egy kifinomult és ravasz megtévesztés, mely elárul minden Belém vetett bizalmat.

Jézusotok

2021.01.01. Szerző: | Üzenet | , , , , | Még nincs hozzászólás

A média cenzúrázása, készülőben levő cenzúrák. A Médiának (TV. Rádió, Újság stb.) a következő a mondanivalóm: mint a világ kommunikációs segítői tudnotok kell, hogy mindaz a gőg,ami most napirenden van nálatok, elkeseredettséggé fog változni, mert mondanivalóitokra már nem fognak hallgatni. Nemsokára ti is felismeritek az ima fontosságát, mert az emberiség hátat fordít az igazságnak. A fontos igazságokat ma még függetlenül közvetíthetitek, de ezt az ajándékot most el fogják venni tőletek. Az emberiség előtt titokban fog maradni az igazság, ami egy diktatúra következménye lesz, ennek a szorongattatás idején ti is tanúi lesztek. Akkor majd szavaitokat elutasítják, ugyanúgy ahogyan az én Szavaimat is elutasították.

A kommunikáció titkos útja.

Senki sem fog rátok hallgatni, mert az egyedüli értelmes szó, amelyet a technológia által az emberek tudomására hoznak, egy titkos úton kerül a világba. A vadonban fogjátok magatokat találni, és mert szavaitokra senki sem fog hallgatni, megpróbáltok majd egy hitetlen világgal kapcsolatba kerülni, ugyanúgy mint ahogy azt most Én teszem.

Őrizkedjetek a diktatúrától. Sátán sohasem fog győzni. Szűz Mária: A világban ideiglenesen béke lesz, ha a sötét lelkek megtérnek. Isten Templomát a felismerhetetlenségig meg fogják szentségteleníteni. Üdvösség Anyja: Az Igazságot el fogják ferdíteni, és Isten Szavát visszafelé fogják bemutatni.

2021.01.01. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Békében, boldogságban, egészségben, igaz hitben, jóságban gazdag sikeres boldog békés új esztendőt!

2021.01.01. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás