Európai látnok által követvén

Szerda

Pecsét

KERESZTES IMAHADJÁRAT IMÁI – SZERDA (PDF)   I    KERESZTES IMAHADJÁRAT IMÁI – SZERDA (WORD)

 

FELKÉSZÜLÉS AZ IMÁRA:

Legyen minden esetben kereszt, szentelt víz, szentelt gyertya.

Kérjük, minden alkalommal a szentelt vízzel szenteljétek meg környezeteteket, ahol imádkoztok!

Utasítások az Imacsoportok számára Jézustól:

Jézus Krisztus külön kérésére gondoskodjunk védelemről.

“Drága szeretett leányom, arra szeretném utasítani Keresztes Imahadjáratom Csoportjait, hogy legyenek éberek, amikor megalakulnak a nemzetükben. Közelükben Szenteltvizet kell tartaniuk, legyen jelen egy feszület, mely Engem ábrázol, és mondaniuk kell a Keresztes Imahadjárat eme különleges imáját, hogy áldásban és védelemben részesüljenek Keresztes Imahadjárat csoportjaitok.” /2013. január 25. péntek/

SZENTLÉLEK IMA:

“Jöjj Szentlélek, jöjj a Te leginkább szeretett jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által.”

Ezt az imát HÁROMSZOR imádkozzuk!


Keresztes Imahadjárat 96. imája

Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat

A Jézus az Emberiséghez imacsoport összejövetel elején és végén imádkozni.

Ó, drága Jézus, kérlek, áldj meg és védelmezz minket, Keresztes Imahadjáratod csoportját, hogy mentesek legyünk az ördög gonosz támadásaitól, és minden gonosz lélek támadásától, akik a lelkek megmentéséért vállalt Szent Küldetésünk során gyötörhetnek minket.

Hadd legyünk továbbra is hűségesek és erősek, miközben a világ előtt állhatatosan kitartunk Szent Neved mellett, és sohase hátráljunk meg azon küzdelmünkben, hogy Szent Szavad Igazságát terjesszük.

Ámen.


IMÁK KÜLÖNLEGES KEGYELMEKÉRT

Keresztes Imahadjárat 10. imája

Szereteted lángjának hordozása

Segíts nekünk drága Jézus, hogy Szent Nevedben, félelem nélkül álljunk fel Szeretetlángod hordozására, minden nemzeten keresztül.

Add meg az erőt nekünk, gyermekeidnek, hogy szembenézzünk azokkal a gyalázásokkal, amelyekkel szembesülni fogunk mindazok között, akik nem igazán hisznek Irgalmasságodban.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 19. imája

Ima a fiatalokért a Szűzanyához

Üdvösség Anyja, kérlek Téged, imádkozz Irgalomért azon fiatal lelkek számára, akik szörnyű sötétségben vannak, hogy felismerjék szeretett Fiadat, amikor eljön Megmenteni az egész emberiséget.

Ne engedd, hogy akár egyetlen lélek is elvesszen az úton. Ne engedd, hogy akár egyetlen lélek is visszautasítsa az Ő Nagy Irgalmát.

Imádkozom, Anyám, hogy mindnyájan megmeneküljenek, és arra kérlek, hogy Szent Palástoddal takard be ezeket a lelkeket, hogy a csaló elleni szükséges védelemben részesüljenek.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 36. imája

Azoknak, akiknek segítségre van szükségük, hogy tisztelni tudják az egy Igaz Istent

Jézus, segíts nekem, mert el vagyok veszve, és össze vagyok zavarodva. Nem ismerem a halál utáni élet Igazságát.

Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak, nem Téged, az Igaz Istent tisztelvén, hanem a hamis isteneket.

Ments meg engem, és segíts Nekem, hogy tisztán lássam az Igazságot; ments meg engem lelkem sötétségétől. Segíts nekem, hogy Irgalmasságod világosságába beléphessek.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 37. imája

Isten gyermekeinek egyesítéséért

Ó, drága Jézus, Egyesítsd a szeretetben minden szeretett követődet, hogy Ígéreted Igazságait az örök üdvösségről terjeszteni tudjuk az egész világon.

Azért imádkozunk, hogy ezek a langyos lelkek, akik visszariadnak attól, hogy felajánlják önmagukat Neked: értelmüket, testüket és lelküket, tegyék le büszkeségük fegyverét, és nyissák meg szívüket a Te szeretetedre, hogy Szent családodnak részévé váljanak, a Földön.

Öleld át mindezeket az elveszett lelkeket, drága Jézus, és engedd, hogy testvéri szeretetünk felemelje őket a vadonból és magunkkal vigyük őket a Szentháromság Keblére, szeretetébe és világosságába.

Minden reményünket, bizalmunkat és szeretetünket a Te Szent Kezeidbe helyezzük. Kérünk Téged, hogy növeld hűségünket, hogy még több lélek megmentésében segíthessünk.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 39. imája

Segítsetek felkészíteni a lelkeket az Új Paradicsomra.

Ó, Jézus, szeretett Üdvözítőm, kérlek Téged, boríts be engem Szentlelkeddel, hogy hatalommal hirdethessem Szent Szavadat, hogy Isten minden gyermeke felkészüljön Második Eljöveteledre.

Könyörgök Hozzád Uram, Jézus, minden kegyelemért, amelyre szükségem van, hogy elérhessek minden vallású, felekezetű és nemzetiségű embert bármerre is járnék.

Segíts nekem, hogy a Te nyelveddel beszélhessek, Ajkaiddal megnyugtathassam a szegény lelkeket, és hogy a Te különleges Isteni Szereteteddel, amely Szent Szívedből árad ki, minden embert szerethessek.

Segíts megmentenem a Szívedhez oly közel álló lelkeket, és engedd meg nekem, hogy megvigasztaljalak Téged drága Jézus, amikor az elveszett lelkek továbbra is visszautasítják Irgalmadat.

Jézus, én semmi vagyok nélküled, de nagylelkű segítségeddel harcolni fogok a Te Nevedben, hogy segítsek az egész emberiség megmentésében.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 45. imája

Ima a negatív gondolatok legyőzésére

Ó, Jézus, én nagyon keveset tudok Rólad, de kérlek, segíts nekem megnyitnom a szívemet, hogy lehetővé tegyem Számodra, hogy a lelkembe jöjj, hogy így meggyógyíts engem, megvigasztalj, és eltölts a Te Békéddel.

Segíts nekem, hogy örömet érezzek, hogy legyőzzek minden negatív gondolatot, és megtanuljam annak a módját, mely megérteti velem, hogyan örvendeztesselek meg Téged úgy, hogy bemehessek a Te Új Paradicsomodba, ahol a szeretet, az öröm és a csoda életét élhetem Veled, örökkön örökké.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 46. imája

Szabadíts meg Engem a Sátán bilincseitől

Ó, Jézus, el vagyok veszve. Össze vagyok zavarodva, és úgy érzem magam, mint egy hálóba zárt fogoly, ahonnan nem tudok kiszabadulni.

Bízom Benned Jézus, hogy a segítségemre jössz és kiszabadítasz Engem a Sátán és démonai bilincseiből.

Segíts nekem, mert el vagyok veszve.

Szükségem van a Szeretetedre, mely erőt ad nekem, hogy hinni és bízni tudjak Benned és így megszabaduljak ettől a gonosztól; és világosságra jussak, hogy végre békére, szeretetre és boldogságra találjak.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 47. imája

Élesszétek újra Jézus iránti szereteteteket

Ó, áldott Anya, az egész világ Üdvösségének Anyja imádkozz, hogy Jézus iránti szeretetem újra feléledhessen.

Segíts nekem, hogy Szeretetének Lángját úgy érezzem, hogy az eltölti a lelkemet.

Segíts nekem, hogy jobban szeressem Jézust. Imádkozz, hogy az Iránta való hitem, szeretetem és odaadásom egyre erősebb legyen.

Oszlass el minden kétséget, amely gyötör engem, és segíts nekem, hogy az Igazság Isteni Világosságát tisztán lássam, mely szeretett Fiadból az egész emberiség Üdvözítőjéből sugárzik.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 48. imája

Ima Krisztus Második Eljövetele hirdetésének kegyelméért

Ó, Jézusom, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy úgy hirdessem Szent Szavadat az egész emberiség számára, hogy a lelkek megmenekülhessenek.

Áraszd reám Szentlelkedet, alázatos szolgádra, hogy a szívek befogadhassák Szent Szavadat, különösen azok a lelkek, akiknek a legnagyobb szükségük van Irgalmadra.

Segíts nekem, hogy mindenkor tiszteljem Szent Akaratodat és soha ne bántsam vagy ítéljem el azokat, akik visszautasítják Irgalmasságod Kezét.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 50. imája

Jézus segíts nekem, hogy megismerjelek

Ó, drága Jézus, segíts nekem, hogy megismerjelek

Bocsáss meg Nekem, hogy eddig nem beszéltem Veled.

Segíts nekem, hogy békére találjak ebben az életben, és mutasd meg az Örök Élet Igazságát.

Nyugtasd meg a szívemet. Enyhítsd aggodalmamat. Adj nekem békét. Nyisd meg most a szívemet, hogy szereteted betöltse a lelkemet.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 51. imája

A Szentlélek ajándékáért

Jöjj ó, Szentlélek, áraszd ki Szereteted, Bölcsességed és Tudásod ajándékát alázatos lelkemre.

Tölts el engem az Igazság Fényével, hogy meg tudjam különböztetni Isten Igazságát azoktól a hazugságoktól, amelyeket a sátán és az ő angyalai terjesztenek.

Segíts nekem, hogy megfogjam a fáklyát és terjesszem a megértés lángját mindazoknak, akikkel csak találkozom, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 54. imája

Ima az Atyához, a Harmadik Világháború hatásának enyhítésére

Ó Mennyei Atya, szeretett Fiad Jézus Krisztus Nevében kérlek, aki nagyon sokat szenvedett az emberiség bűneiért, segíts nekünk ezekben a nehéz időkben, amellyel szembesülünk.

Segíts nekünk, hogy túléljük az üldöztetést, amelyet a kapzsi uralkodók és mindazok terveztek, akik el akarják pusztítani Egyházadat és gyermekeidet.

Könyörgünk Hozzád, drága Atyánk, hogy segíts családjaink táplálásában, és mentsd meg azok életét – akiket akaratuk ellenére – a háborúba kényszerítenek.

Szeretünk Téged, Drága Atyánk. Kérünk Téged, segíts minket a szükség idején. Ments ki minket az Antikrisztus szorításából. Segíts nekünk, hogy átvészeljük bélyegét, a fenevad bélyegét, azáltal, hogy visszautasítjuk azt.

Segíts azoknak, akik szeretnek Téged, hogy továbbra is hűségesek maradjanak Szent Szavadhoz, minden időben, hogy megadhasd nekünk a Kegyelmeket ahhoz, hogy Testben és Lélekben életben maradjunk.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 72. imája

A Tanítványok imája

Drága Jézus, készen állok, hogy terjesszem Szent Szavadat.

Add meg nekem a bátorságot, az erőt és a tudást, hogy úgy terjesszem az Igazságot, hogy a lehető legtöbb lelket juttassam el Hozzád.

Helyezz engem Szent Szívedbe és boríts be engem Drága Véreddel, úgy, hogy elteljek azokkal a Kegyelmekkel, melyekkel Isten minden gyermeke üdvösségének érdekében a megtérést terjeszthetem, a világ minden részén, függetlenül hitvallásuktól.

Én mindig bízom Benned. Szeretett Tanítványod.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 74. imája

A megkülönböztetés Ajándékáért

Ó, Isten Anyja, segíts nekem, hogy a Szentlélek Ajándékára felkészítsem a lelkemet.

Fogd meg a kezemet, akár egy gyermeknek, és vezess engem az úton a Szentlélek Ereje által a Megkülönböztetés Ajándéka felé.

Nyisd meg a szívemet és tanítsd meg, hogyan kell átadni testemet, elmémet és lelkemet.

Szabadíts meg engem a büszkeség bűnétől, és imádkozz, hogy minden eddigi bűnöm megbocsátásra találjon, hogy a lelkem megtisztuljon, hogy meggyógyuljak, és hogy megkaphassam a Szentlélek Ajándékát.

Köszönöm Neked Üdvösség Anyja, közbenjárásodat és szeretettel a szívemben várok erre az Ajándékra, amelyre örömmel vágyakozom.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 76. imája

Az ateisták imája

Jézus, segíts nekem, hogy amint Isten Szeretete bemutatásra kerül számomra, elfogadjam azt.

Nyisd meg a szememet, elmémet, szívemet és lelkemet, hogy megmenekülhessek.

Segíts nekem, hogy hinni tudjak azáltal, hogy Szereteteddel betöltöd a szívemet.

Aztán ölelj meg engem, és ments meg engem a kétségek gyötrelmeitől.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 78. imája

Szabadíts meg a gonosztól

Ó, Jézus, védj meg Engem a Sátán hatalmától. Helyezz engem a Szívedbe, miközben én megszabadulok minden iránta való hűségemtől és az ő gonosz útjaitól.

Átadom Neked akaratomat, és térden állva, alázatos és töredelmes szívvel jövök Színed elé.

Életemet a Te Szent Karjaidra bízom. Ments meg engem a gonosztól. Szabadíts meg és vigyél el engem Védelmed biztos kikötőjébe, most és mindörökké.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 81. imája

Ima a Szentáldozás Ajándékáért

Ó, Mennyei Ostya, töltsd el testemet a számára szükséges táplálékkal. Töltsd el lelkemet Jézus Krisztus Isteni Jelenlétével. Add meg nekem a kegyelmeket, hogy teljesítsem Isten Szent Akaratát.

Tölts el Engem békével és nyugalommal, melyek a Te Szent Jelenlétedből származnak. Soha ne engedd, hogy kételkedjek Jelenlétedben.

Segíts nekem, hogy elfogadjalak Téged, Testben és Lélekben, és hogy a Szent Eukarisztia által a nekem ajándékozott Kegyelmek segítsenek hirdetni a Mi Urunk, Jézus Krisztus Dicsőségét.

Tisztítsd meg a szívemet. Nyisd meg a lelkemet és szentelj meg engem, amikor a Szent Eukarisztia nagy Ajándékát magamhoz veszem.

Add meg nekem azokat a kegyelmeket és részesíts engem azokban a kegyekben, melyekkel Isten minden gyermeke meg van ajándékozva, és mentesíts engem a Purgatórium tüzétől.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 83. imája

Ima a büntetések enyhítésére

Ó, drága Atyánk, Legmagasságosabb Isten, mi, a Te szegény gyermekeid Mennyei Trónod elé vetjük magunkat.

Könyörgünk Hozzád, szabadítsd meg a világot a gonosztól.

Irgalmasságodért esedezünk azon lelkek számára, akik rettenetes nehézségeket okoznak gyermekeidnek a Földön. Kérünk Téged, bocsáss meg nekik.

Kérünk Téged, távolítsd el az Antikrisztust, amint ismertté tette magát.

Kérünk Téged drága Urunk, enyhítsd büntetésed Kezét. Kérünk Téged, helyette fogadd el imáinkat és szenvedéseinket, hogy könnyítse gyermekeid szenvedéseit ebben az időben.

Bízunk benned. Tisztelünk Téged. Köszönjük Neked azt a nagy áldozatot, amelyet akkor hoztál, amikor elküldted egyetlen Fiadat, Jézus Krisztust, hogy megszabadítson minket a gonosztól.

Újból üdvözöljük Fiadat, mint az emberiség Üdvözítőjét.

Kérünk Téged, védj meg minket. Tarts távol minket a bajtól. Segítsd családjainkat.

Légy Irgalmas hozzánk.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 86. imája

Szabadíts meg engem a kétség gyötrelmétől

Drága Jézus, összezavartan és csalódottan jövök Színed elé, mert aggódom azért az Igazságért, melyet kinyilatkoztatsz ezekben az üzenetekben.

Bocsáss meg nekem, ha igazságtalan voltam Veled.
Bocsáss meg nekem, ha nem tudlak meghallani Téged.

Nyisd meg a szemem úgy, hogy megláthassam, amit elvársz tőlem, és hogy megértsem azt.

Könyörgök Hozzád, add meg nekem a Szentlélek erejét, hogy megmutassa nekem az Igazságot.

Szeretlek drága Jézus, és kérlek téged, szabadíts meg engem a kétség gyötrelmétől.

Segíts nekem, hogy válaszoljak hívásodra.

Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak Téged, és vigyél engem közelebb Szívedhez.

Vezess engem új Királyságodba, és légy kegyes hozzám, úgy, hogy imáim és szenvedésem által segíthessek a lelkek megmentésében, melyek oly értékesek Szentséges Szíved számára.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 91. imája

Engedd, hogy hűséges maradjak hitemhez

Ó, Üdvösség Áldott Anyja, védj meg engem a szükség órájában, amikor a gonosszal szembesülök.

Segíts nekem, hogy félelem nélkül a lelkemben, erővel és bátorsággal megvédjem Isten Szavát.

Imádkozz értem, hogy hűséges maradjak Krisztus Tanításához, és hogy teljesen átadhassam Neki félelmeimet, gondjaimat és szomorúságomat.

Segíts nekem, hogy félelmet nem ismerve haladhassak előre ezen a magányos úton Isten Szent Szavának Igazságát hirdetvén, még akkor is, amikor Isten ellensége szinte lehetetlenné teszi számomra ezt a feladatot.

Ó, Áldott Anya, kérlek, add, hogy az üldöztetés során, közbenjárásod által minden keresztény hite mindenkor erős maradjon.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 92. imája

Az Állhatatosság Kegyelméért.

Ó, drága Jézus, az Állhatatosság kegyelmi ajándékát kérem Tőled.

Kérlek, add meg nekem a kegyelmeket, melyekre szükségem van, hogy védelmezzem Legszentebb Szavadat.

Kérlek, szabadíts meg engem minden eddigi kétségtől.

Kérlek Téged, áraszd el lelkemet jósággal, türelemmel és állhatatossággal.

Segíts nekem, hogy méltóságteljes maradhassak, amikor Szent Nevedben sértenek engem.

Tégy erőssé engem és boríts be kegyelemmel, hogy folytatni tudjam még akkor is, amikor fáradt vagyok, amikor nincs elegendő erőm, és amikor az előttem álló megpróbáltatásokkal szembesülök, amint fáradhatatlanul azon dolgozom, hogy segítsek Neked az emberiség megmentésében.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 94. imája

Az elme, a test és a lélek gyógyulására

Ó, drága Jézus, leborulok Előtted fáradtan, betegen, fájdalmamban, vágyva arra, hogy meghalljam Hangodat.

Engedd, hogy Isteni Jelenléted megérintsen engem, hogy Isteni Fényed elárassza testemet, lelkemet és elmémet.

Bízom a Te Irgalmadban.

Isteni Jelenlétedben maradéktalanul átadom Neked fájdalmamat és szenvedésemet és arra kérlek: add meg a kegyelmet, hogy bízzam Benned, hogy Te meg tudsz gyógyítani engem ebből a fájdalomból és sötétségből, hogy újra egészséges legyek; hogy az Igazság Ösvényét követni tudjam, és hogy lehetővé tegyem Számodra, hogy elvezess engem az új Paradicsomban való életre.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 95. imája

Íme, egy rövid ima, hogy segítsen megtalálni az időt az imádkozásra

Ó, Üdvösség Anyja, jöjj segítségemre, mivel azzal küszködöm, hogy időt találjak az imádkozásra.

Segíts nekem, hogy szeretett Fiad, Jézus Krisztus számára megadjam a megérdemelt időt, hogy megmutassam Neki, mennyire szeretem Őt.

Arra kérlek Áldott Édesanyám, Üdvösség Anyja, nyerd el számomra a szükséges Kegyelmeket, és esdekelj ki minden kegyelmet és kegyet drága Fiadtól, hogy Kebelének Szentséges Szívébe burkolhasson engem.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 97. imája

Hogy a Keresztes Imahadjárat Csoportjai egyesüljenek

Ó, Üdvösségnek szeretett Anyja, könyörgöm Hozzád, hogy imáid által egyesítsd Isten Maradék Hadseregét szerte a világon.

Boríts be minden Keresztes Imahadjárat Csoportot az Üdvösség Kegyelmével, mely Fiad, Jézus Krisztus Irgalmasságán keresztül árad ránk.

Küldd el angyalaidat, hogy borítsanak be mindnyájunkat, különösen azokat a papokat, akik a Keresztes Imahadjárat csoportjait vezetik.

Segíts nekünk, hogy elkerüljük a zaklatottságokat, amelyek megosztottságot okoznak közöttünk, és védj meg minket a fegyverzet ajándékával, hogy mentesek legyünk a támadásoktól, melyeket Jézus Krisztus iránti szeretetünkért kell elviselnünk ebben a Szent Küldetésben, a lelkek megmentéséért.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 101. imája

Csodatevő ima, hogy megérezzük Jézus Jelenlétét

Ó, Drága Mindenható Atyánk, Teremtője mindannak, ami van, és ami lesz, segíts mindnyájunkat, akik képesek vagyunk felismerni Szeretett Fiad Jelenlétét ma az Egyházban, hogy nagyon erősekké váljunk.

Segíts nekem legyőzni félelmemet, magányosságomat és azt az elutasítást, amelyet szeretteimtől szenvedek el a miatt, hogy Fiadat, Jézus Krisztust, a Megváltómat követem.

Kérlek, védd meg szeretteimet attól, hogy beleessenek abba a csapdába, hogy elhiszik a hazugságokat, amelyet a Sátán azért agyalt ki, hogy Isten minden gyermekét tönkretegye, megossza és pusztítást okozzon közöttük.

Kérlek, segíts mindazoknak, akik a förtelmet követik Egyházadban, hogy megmeneküljenek a Pokol örök tüzétől.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 103. imája

Hogy megosszuk a Szenvedés Kelyhét Krisztussal.

Leborulok Eléd drága Jézus, a Lábaid elé, hogy azt tégy velem, amit csak akarsz, hogy az mindenki javát szolgálja.

Engedd, hogy megosszam Veled Szenvedésed Kelyhét.

Vedd ezt az ajándékot tőlem, hogy így megmenthesd azokat a szegény lelkeket, akik elvesztek és reményvesztettek.

Végy engem testestől, hogy így meg tudjam osztani Fájdalmadat.

Tartsd szívemet a Te Szent Kezeidben és egyesítsd Veled a lelkemet.

Szenvedésem ajándékán keresztül lehetővé teszem Isteni Jelenlétednek, hogy átölelje lelkemet úgy, hogy minden bűnöst meg tudjál váltani, és hogy Isten minden gyermekét egyesíteni tudjad, örökön-örökké.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 108. imája

Felkapaszkodás a Kálvária Hegyére

Jézus, segíts nekem, hogy bátorságra és merészségre találjak, és legyen erős idegzetem felállni, hogy számítani lehessen rám; hogy csatlakozni tudjak a Maradék Hadseregedhez, és hogy meg tudjam mászni ugyanazt a Kálvária hegyet, amelyet Neked is át kellett élned bűneimért.

Adj nekem erőt, hogy hordozni tudjam Keresztedet és Terhedet, hogy így segíthessek neked lelkeket menteni.

Szabadíts meg gyengeségemtől. Oszlasd el a félelmeimet. Zúzd össze minden kétségemet. Nyisd meg szemeimet az Igazságra.

Segíts nekem és mindazoknak, akik válaszolnak Hívásodra, hogy hordozzuk a Keresztedet, hogy mély és alázatos szívvel kövessünk Téged, és hogy példamutatásom által mások is összeszedjék bátorságukat, és hasonlóképpen cselekedjenek.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 109. imája

A Bizalom Ajándékáért

Ó, drága Jézus, Segíts, hogy bízzak Benned. Hogy bízzak azon Ígéretedben, hogy újra eljössz. Hogy elfogadjam Második Eljöveteled Igazságát. Hogy bízzak az Atya Ígéretében, midőn azt mondta, hogy átadja Neked Királyságodat.

Segíts nekem, hogy bízzak Tanításaidban, Azon Tervedben, hogy megmented a világot.

Segíts nekem, hogy Kegyesen elfogadjam Ajándékaidat.

Segíts nekem, hogy bízzak Benned, hogy megszabaduljak félelmeimtől, és így lehetővé tehessem Szeretetednek, hogy elárassza szívemet és lelkemet.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 115. imája

A Megtérés Ajándékáért

Ó Üdvösség Anyja, borítsd be lelkemet az Üdvösség könnyeivel.

Szabadíts meg a kétségektől engem. Emeld fel a szívemet, hogy érezzem Fiad Jelenlétét. Hozz nekem békét és vigasztalást. Imádkozz, hogy én valóban megtérjek.

Segíts nekem, hogy elfogadjam az Igazságot, és nyisd meg a szívemet, hogy részesüljek Fiad, Jézus Krisztus Irgalmában.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 116. imája

Ments meg engem a gonosz hazugságoktól

Drága Jézus, segíts nekem. Megfulladok a bánat könnyeitől. A szívem össze van zavarodva. Nem tudom, hogy kiben bízhatok meg.

Kérlek, tölts el engem Szentlelkeddel, hogy a helyes utat választhassam Királyságodhoz.

Segíts nekem, drága Jézus, hogy mindig hűséges maradjak Szavadhoz, mely Péter által adatott a világnak, és sohase térjek el attól, amit nekünk tanítottál, és sohase tagadjam meg Kereszthalálodat.

Jézus, Te vagy az Út. Mutasd meg nekem az Utat. Ragadj meg engem és vigyél engem Nagy Irgalmasságod útján.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 119. imája

Hogy érezzem Isten Szeretetét

Segíts nekem, Jézusom, mert nagyon össze vagyok zavarodva. Nem akar a szívem megnyílni Neked.

Szemeim nem képesek látni Téged. Elmém bezárul Előtted. Ajkaim nem képesek vigasztaló szavakat mondani Számodra. Lelkemet elborította a sötétség.

Kérlek, könyörülj rajtam, szegény bűnösön. Jelenléted nélkül tehetetlen vagyok.

Tölts el engem Kegyelmeiddel, hogy legyen bátorságom Feléd nyújtani kezemet, könyörögve Irgalmadért.

Segíts nekem, elveszett tanítványodnak, aki szeret Téged, de aki szívében már többé nem érzi a szeretet felpezsdülését, hogy legyen képes látni és elfogadni az Igazságot.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 124. imája

Hallgasd meg a szabadságért Hozzád intézett kérésemet

Ó Istenem, Irgalmas Atyám, minden létezőnek Teremtője, hallgasd meg a szabadságért Hozzád intézett kérésemet.

Szabadíts meg engem a rabszolgaság láncaitól, és védj meg engem a gonosz üldöztetéstől.

Segíts nekem, hogy felismerjem az Igazságot, és jöjj segítségemre még akkor is, ha össze lennék zavarodva, vagy ha kételkednék Szavadban. Bocsáss meg nekem, ha megbántalak, és vigyél engem Új Földi Paradicsomod menedékébe.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 129. imája

A Szeretet Ajándékáért

Ó, Istenem, kérlek, tölts el engem Szereteteddel.

Segíts nekem megosztanom a Szeretet Ajándékát mindazokkal, akik rászorulnak Irgalmadra.

Segíts nekem, hogy Téged egyre jobban szeresselek.

Segíts nekem, hogy szeressem mindazokat, akiknek szükségük van a Te Szeretetedre.

Segíts nekem, hogy szeressem ellenségeidet.

Tedd lehetővé, hogy a Szeretet, amellyel megáldottál engem, azt a célt szolgálja, hogy elárassza mindazok szívét, akikkel kapcsolatba kerülök.

Segíts nekem, hogy azzal a Szeretettel, amelyet a lelkembe csepegtettél, legyőzzek minden gonoszságot, megtérítsem a lelkeket, megfutamítsam az ördögöt és minden gonosz ügynökét, akik megpróbálják megsemmisíteni Szent Szavad Igazságát.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 134. imája

Hogy higgyünk Isten Létezésében

Ó, Legmagasságosabb Isten, segíts nekem, hogy hinni tudjak Létezésedben. Dobd félre minden kétségemet. Nyisd meg a szemem annak az életnek az Igazságára, amely ezt a földi életet követi, és vezess engem az Örök Élet felé vezető úton. Kérlek, engedd, hogy érezzem Jelenlétedet, és még a halálom előtt, add meg nekem az igaz hit Ajándékát.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 136. imája

Hogy megtartsuk Szavadat

Legdrágább Jézusom, segíts nekem meghallanom, élnem, beszélnem és másokkal megosztanom Szavadat.

Adj nekem erőt, hogy fenntartsam az Igazságot még akkor is, ha emiatt üldözni fognak engem. Segíts nekem életben tartanom Szavadat, amikor azt ellenségeid elnyomják.

Engedd, hogy érezzem Bátorságodat, amikor elesett vagyok.

Tölts el Erőddel, amikor gyenge vagyok.

Add meg nekem a Kegyelmet, hogy méltóságteljes maradjak amikor a Pokol Kapui fölém kerekednek, hogy hűséges maradhassak Legszentebb Akaratodhoz.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 137. imája

Az Átalakítás imája

Ó, Mindenható Isten, Legmagasságosabb Isten, nézz le rám, alázatos szolgádra, Szíved szeretetével és szánalmával. Alakíts át engem a Te Fényedben.

Emelj vissza Kegyeidbe engem. Tölts el engem Kegyelemmel, hogy alázatos szolgaságban és Legszentebb Akaratod szerint felajánlhassam magam Neked.

Szabadíts meg engem a büszkeség bűnétől és mindattól, ami megbánt Téged, és segíts nekem, hogy mély és állandó vággyal szeresselek Téged, hogy életem minden napján szolgáljalak Téged, örökkön-örökké.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 142. imája

Felkészülés a halálra

Drága Jézusom, bocsásd meg bűneimet. Tisztítsd meg a lelkemet, és készíts fel engem, hogy beléphessek Királyságodba.

Adj nekem Kegyelmeket, hogy felkészüljek a Veled való egyesülésre. Segíts nekem, hogy legyőzzek minden félelmet.

Adj nekem bátorságot, hogy felkészítsem elmémet és lelkemet, hogy méltó lehessek megállni Színed előtt.

Szeretlek Téged. Bízom Benned. Neked adom a testemet, az elmémet és a lelkemet egy egész örökkévalóságra. Legyen a Te Akaratod az enyém, és szabadíts meg a fájdalomtól, a kétségektől és a zavarodottságtól.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 145. imája

Tölts el engem Szereteted Ajándékával

Drága Jézus, tölts meg engem, üres edényt, Szereteted Ajándékával. Áraszd el szívemet Jelenléteddel. Segíts, hogy úgy szeressek másokat, ahogyan Te szeretsz Engem. Segíts nekem Békéd, Nyugalmad és Irgalmad edényévé válnom. Nyisd meg a szívemet mindenkor mások sorsára, és adj nekem Kegyelmet, hogy megbocsássak azoknak, akik elutasítanak Téged, és akik ellenem vétkeznek. Segíts, hogy példamutatóan hirdessem Szereteted, ahogyan azt Te az Én helyemben tennéd.

Ámen.


AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor)

Keresztes Imahadjárat 130. imája

Arra kérlek benneteket, hogy kezdjétek most el az Üdvösség Kilencedét. Nektek azt most azonnal el kell kezdenetek, és folytatnotok kell egészen az idők végéig, ahogyan arra utasítalak benneteket. Ezt az imát egy naptári hónap hét egymást követő napján kell imádkoznotok, kezdve a hétfővel, a reggeli órákban. A hétnek minden egyes napján háromszor kell azt elimádkoznotok, és e napok valamelyikén, böjtölnötök is kell. Az a kérés felétek, hogy azon a napon, amelyiken böjtöltök, csak egy főétkezést tartsatok, és a másik két alkalommal csak kenyeret és vizet vegyetek magatokhoz.

Az Üdvösség Keresztes Imahadjárat Kilencede

Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, hogy Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által, nyerd el minden lélek számára az örök üdvösség Ajándékát.

Kérlek, hogy közbenjárásod által imádkozz, hogy minden lélek kiszabaduljon a Sátán rabszolgaságából.

Kérd Fiadat, hogy mutasson Irgalmat és megbocsátást azon lelkek iránt, akik közönyükkel elutasítják, megbántják Őt, és akik hamis tanokat és isteneket imádnak.

Esedezve kérünk, drága Édesanyánk, könyörögj azon Kegyelmekért, amelyek megnyitják a szívüket azoknak a lelkeknek, akiknek a leginkább szükségük van a segítségedre.

Ámen.

http://www.masodikeljovetel.hu/napi-imak-szerda/

Még nincs hozzászólás

Szólj hozzá!

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.